Blog Image

ILCE's BLOG

EU

We believe the creation of a defensive state at the heart of Euroasia should be to the benefit of the citizenry and promote peace and democracy in the world.

 HØJE NORD, FRIHEDS SAL

Danmark, Europe, Uncategorised Posted on Tue, April 23, 2024 16:14:45

Høje Nord, friheds hjem,

ej for mørket til at true,

men for aloen til at lue og for liv til at gro frem,

Lad det bryde, lad det gære!

Stem ej strømmen, tål dens brag

NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) er ikke en NATO- eller EU-certificeret styrke i traditionel forstand. Det er et forsvarssamarbejde mellem de nordiske lande, herunder Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Samarbejdet fokuserer på at styrke forsvarsevnen og sikkerhedspolitikken i Norden.

NORDEFCO arbejder tæt sammen med internationale organisationer som FN, NATO og EU for at tilføje værdi til det bredere internationale forsvarssamarbejde1. Med Finlands optagelse i NATO i april 2023 og Sveriges forventede optagelse i 2024, vil NORDEFCO spille en endnu vigtigere rolle i den nordiske region. Dette samarbejde indebærer ikke en formel certificering fra NATO eller EU, men det bidrager til regionens samlede forsvarsevne og er komplementært til NATO’s afskrækkelses- og forsvarsstrategi.

NORDEFCO’s aktiviteter omfatter fælles operationer, træning og øvelser samt udvikling af militære kapaciteter, hvilket styrker både de nordiske landes forsvar og den regionale sikkerhed og stabilitet.

For at udvikle en strategi, der gør NORDEFCO til en NATO- og EU-certificeret flådestyrke med potentiale for opskalering til en naval air carrier gruppe, kan følgende trin overvejes:

 1. Certificeringsprocessen: Start med at definere de specifikke krav fra NATO og EU for certificering af flådestyrker. Dette vil sandsynligvis omfatte interoperabilitetsstandarder, kapabilitetskrav og overensstemmelse med bestemte forsvars- og sikkerhedspolitikker.
 2. Kapacitetsopbygning: NORDEFCO skal udvikle og standardisere flådestyrker, der kan integreres med NATO’s og EU’s eksisterende strukturer. Dette kan indebære investeringer i nye skibe, opgradering af eksisterende fartøjer og udvikling af luftbårne kapaciteter.
 3. Politisk Engagement: Sikre politisk støtte fra medlemslandene og arbejde på at opnå en konsensus om den strategiske retning og finansiering af projektet.
 4. Transatlantiske og Europæiske Dynamikker: Forstå og navigere i de komplekse transatlantiske og europæiske forsvarsdynamikker. Dette indebærer at balancere USA’s interesser med de europæiske landes ønsker om større autonomi inden for forsvar og sikkerhed.
 5. Omkostningsestimering: Udfør en grundig omkostningsanalyse for at estimere budgettet for oprettelsen og vedligeholdelsen af en naval air carrier gruppe. Overvej også mulighederne for fælles finansiering mellem NORDEFCO-landene.
 6. Tysklands Rolle: Tysklands nylige indkøb af F-35 kampfly kan spille en central rolle i den nordisk-ledede flådestyrke, da disse fly kan integreres i en carrier gruppe og styrke den samlede luftkapacitet.
 7. Storbritanniens og Ruslands Reaktion: Strategien skal også tage højde for, hvordan Storbritannien og Rusland kan reagere på en styrket nordisk flådestyrke. Det er vigtigt at sikre, at opskaleringen ikke opfattes som en trussel, men som et bidrag til regional stabilitet.
 8. Langsigtet Vision: Udvikle en langsigtet vision for, hvordan NORDEFCO kan fungere som en integreret del af NATO’s og EU’s maritime forsvar, herunder etablering af en naval air carrier gruppe.
 9. Tysklands F-35 Indkøbsplaner: Tysklands planer om at indkøbe F-35 fly passer godt ind i en nordisk-ledet flådestyrke, da disse fly vil forbedre interoperabiliteten med andre NATO-lande og styrke den samlede luftforsvarskapacitet.

Denne strategi skal udvikles med omhu og i tæt samarbejde med alle NORDEFCO-medlemslande samt NATO og EU for at sikre, at den er realistisk, finansierbar og i overensstemmelse med regionale og internationale sikkerhedsmål.

For at udvikle en strategi, der gør NORDEFCO til en NATO- og EU-certificeret flådestyrke med potentiale for opskalering til en naval air carrier gruppe, kan følgende trin overvejes:

 1. Certificeringsprocessen: Start med at definere de specifikke krav fra NATO og EU for certificering af flådestyrker. Dette vil sandsynligvis omfatte interoperabilitetsstandarder, kapabilitetskrav og overensstemmelse med bestemte forsvars- og sikkerhedspolitikker.
 2. Kapacitetsopbygning: NORDEFCO skal udvikle og standardisere flådestyrker, der kan integreres med NATO’s og EU’s eksisterende strukturer. Dette kan indebære investeringer i nye skibe, opgradering af eksisterende fartøjer og udvikling af luftbårne kapaciteter.
 3. Politisk Engagement: Sikre politisk støtte fra medlemslandene og arbejde på at opnå en konsensus om den strategiske retning og finansiering af projektet.
 4. Transatlantiske og Europæiske Dynamikker: Forstå og navigere i de komplekse transatlantiske og europæiske forsvarsdynamikker. Dette indebærer at balancere USA’s interesser med de europæiske landes ønsker om større autonomi inden for forsvar og sikkerhed.
 5. Omkostningsestimering: Udfør en grundig omkostningsanalyse for at estimere budgettet for oprettelsen og vedligeholdelsen af en naval air carrier gruppe. Overvej også mulighederne for fælles finansiering mellem NORDEFCO-landene.
 6. Tysklands Rolle: Tysklands nylige indkøb af F-35 kampfly kan spille en central rolle i den nordisk-ledede flådestyrke, da disse fly kan integreres i en carrier gruppe og styrke den samlede luftkapacitet.
 7. Storbritanniens og Ruslands Reaktion: Strategien skal også tage højde for, hvordan Storbritannien og Rusland kan reagere på en styrket nordisk flådestyrke. Det er vigtigt at sikre, at opskaleringen ikke opfattes som en trussel, men som et bidrag til regional stabilitet.
 8. Langsigtet Vision: Udvikle en langsigtet vision for, hvordan NORDEFCO kan fungere som en integreret del af NATO’s og EU’s maritime forsvar, herunder etablering af en naval air carrier gruppe.
 9. Tysklands F-35 Indkøbsplaner: Tysklands planer om at indkøbe F-35 fly passer godt ind i en nordisk-ledet flådestyrke, da disse fly vil forbedre interoperabiliteten med andre NATO-lande og styrke den samlede luftforsvarskapacitet.

Denne strategi skal udvikles med omhu og i tæt samarbejde med alle NORDEFCO-medlemslande samt NATO og EU for at sikre, at den er realistisk, finansierbar og i overensstemmelse med regionale og internationale sikkerhedsmål.

NORDEFCO (Nordisk Forsvarsamarbejde) kan samarbejde med andre militære alliancer som EUROMARFOR og NATO’s Standing Naval Forces på flere måder:

 1. Fælles Øvelser og Træning: NORDEFCO kan deltage i fælles øvelser og træning med EUROMARFOR og NATO’s maritime styrker for at forbedre interoperabilitet og samarbejdsprocedurer.
 2. Operativ Koordination: De kan koordinere operationer i regioner, hvor deres interesser overlapper, for at sikre en mere effektiv brug af ressourcer og styrker.
 3. Udvikling af Kapaciteter: NORDEFCO kan arbejde sammen med disse alliancer om at udvikle nye maritime kapaciteter, som kan bidrage til sikkerheden i de relevante søområder.
 4. Intelligence Sharing: De kan dele efterretninger og situationsoverblik for at styrke den samlede bevidsthed om trusler og sikkerhedsmæssige udfordringer.
 5. Forsvarsindustrielt Samarbejde: De kan samarbejde om udvikling og anskaffelse af forsvarsmateriel, hvilket kan føre til bedre integration af våbensystemer og udstyr.
 6. Støtte til Internationale Missioner: NORDEFCO kan bidrage til internationale missioner under ledelse af EUROMARFOR eller NATO, hvilket kan styrke deres evne til at udføre operationer1.
 7. Politisk Dialog: Ved at fremme politisk dialog mellem NORDEFCO og disse alliancer kan de udvikle fælles forståelse og tilgang til regionale sikkerhedsspørgsmål1.
 8. Krisestyring: De kan samarbejde om krisestyring og humanitære operationer, hvilket kan forbedre deres evne til at reagere på nødsituationer.

Gennem disse samarbejdsformer kan NORDEFCO styrke sin rolle i det bredere europæiske og transatlantiske forsvarssamarbejde og bidrage til regional og international sikkerhed

The F-35 Lightning II has three main variants, each designed for specific roles and operating environments. Here are the key differences between the F-35A, F-35B, and F-35C:

F-35A:

F-35B:

F-35C:

 • Catapult-Assisted Takeoff but Arrested Recovery (CATOBAR): Tailored for aircraft carrier operations.
 • Larger Wingspan: Features larger wings with foldable wingtips and increased control surface area for better low-speed maneuverability.
 • Robust Landing Gear: Equipped with sturdier landing gear to withstand the stresses of carrier operations.
 • Reinforced Tailhook: Has a reinforced tailhook for engaging with carrier arrestor cables.
 • Payload and Range: Offers enhanced range and payload capacity due to the larger wing area.

Each variant is tailored to the specific needs of the branch of the military it serves, ensuring that the F-35 can operate effectively in a wide range of scenarios and environments.

Germany’s interest in an independent deterrent to complement NATO’s defense strategy is part of a broader European defense evolution. The acquisition of the F-35B or F-35C by Germany could be argued from a strategic standpoint, considering the advanced capabilities these aircraft offer for carrier-based operations and the flexibility they provide in terms of deployment locations, including maritime regions controlled by Denmark.

The F-35B’s STOVL capabilities allow for deployment in areas with limited infrastructure, while the F-35C’s CATOBAR system is ideal for traditional aircraft carriers. Both variants would enhance Germany’s ability to project power and contribute to NATO’s collective defense, particularly in the maritime domain.

Denmark, having recently abolished its EU defense opt-out and joined the Permanent Structured Cooperation (PESCO), is now more integrated into EU defense structures23. In light of this, Denmark may seek reciprocal commitments from Germany to strengthen the community method within the EU, which emphasizes decision-making at the EU level rather than intergovernmental arrangements. This could be seen as a counterbalance to the influence of larger EU states like France and to ensure that smaller member states have a say in shaping EU defense policies.

Denmark’s strategic position in controlling waters that could be critical in the event of a conflict, including areas near the North Pole, adds to its leverage. The country could argue that its geographic location and control over potential strategic maritime zones necessitate a stronger voice in EU defense matters and a more integrated approach to European security.

In return for supporting Germany’s acquisition of F-35 aircraft, Denmark might request a commitment to the community method to ensure that its interests are adequately represented and that EU defense initiatives are more inclusive and democratic. This could involve a more significant role for the EU Commission and the European Parliament in defense matters, rather than decisions being driven solely by the largest member states.

Overall, the case for Germany purchasing F-35B or F-35C aircraft aligns with the need for a robust and flexible European defense capability, while Denmark’s position could influence the balance of power and decision-making within the EU’s defense framework, and by extension.

https://www.nordefco.org

https://www.euromarfor.org

https://nationalinterest.org/blog/reboot/these-navy-carriers-can-launch-special-type-f-35-fighter-183147

https://www.csis.org/analysis/solving-europes-defense-dilemma-overcoming-challenges-european-defense-cooperation

https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/1997-05-01/miles-go

https://link.springer.com/book/10.1057/9780230305670

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733512/IPOL_STU%282022%29733512_EN.pdf

https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2020/08/communitymethod-synthesis-ne-jdi-feb13-1.pdf

https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA331578.pdf

https://science.howstuffworks.com/carrier-group.htmThe Arctic Climate Impact Assessment (ACIA), conducted in 2004, was a groundbreaking study that evaluated the impacts of climate change in the Arctic. Let’s delve into the details:

Europe Posted on Sun, February 04, 2024 23:08:03

 1. ACIA Overview:
  • The ACIA was initiated in response to a request from the Ministers of the Arctic Council. It aimed to synthesize knowledge on climate variability, change, and increased ultraviolet radiation in the Arctic.
  • The assessment involved over 250 scientists and six circumpolar indigenous peoples’ organizations.
  • Its objective was to assess the environmental, human health, social, cultural, and economic impacts of climate change in the Arctic, providing valuable policy recommendations.
 2. Key Findings:
 3. Social Science Integration:
 4. IPCC Connection:

Now, let’s explore the IPCC’s work on polar regions:

 1. IPCC Reports on Polar Regions:
 2. Different Focus:

In summary, the ACIA laid the groundwork for understanding Arctic climate assesment, but has gradually been substituted for reasons of lack of manpower, administartive reorganisation and delegation from CPH to Nuuk, the progresss in technologies – satelittes and remote sensing – and the greater interest in the IPCC’s broader assessments of polar regions and their relevance to global climate dynamics. Both efforts contribute vital information for informed decision-making and climate action.

What about glaciers ?

 1. World Glacier Monitoring Service (WGMS):
 1. Greenland:
 1. Himalayas:
 1. Role of AI in Glacier Monitoring:
  • AI has revolutionized glacier surveillance:
   • Crevasse Detection: Scientists have developed AI algorithms to identify crevasses in radar images. For instance, the Thwaites Glacier Ice Tongue in West Antarctica is monitored using AI techniques.
   • Change Detection: Machine learning helps analyze radar images over time, identifying glacier speed changes and fracture formation.
   • Predictive Modeling: AI aids in predicting glacier behavior and assessing risks to coastal communities.
   • Data Fusion: AI combines satellite data, field measurements, and climate models for comprehensive glacier assessments.

In summary, global efforts like the WGMS, combined with AI advancements, enhance our understanding of glacier dynamics. These initiatives are crucial for informed climate action and sustainable water resource management.

Shippers and sailors navigating the Greenlandic waters may also benfit from Artificial Intelligence (AI) in weather forecasting. Let’s explore how AI can enhance weather predictions and whether decentralization is underway:

 1. GraphCast: AI for Global Weather Forecasting:
  • GraphCast, developed by Google DeepMind, is a state-of-the-art AI model for medium-range weather forecasts.
  • Key features:
 2. Greenland Waters and Sea Ice:
 3. Decentralization:
  • While centralized systems like the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) provide global forecasts, there’s a trend toward decentralization:

In summary, AI-driven weather models like GraphCast and localized efforts by institutions like DMI contribute to more accurate and efficient forecasts. Decentralization allows tailored predictions for specific regions, benefiting shippers, sailors, and communities in Greenlandic water

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/ccp6/

https://acia.amap.no/

https://wgms.ch/

https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-1/Sentinel-1_and_AI_uncover_glacier_crevasses

https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Revealing_invisible_Himalaya_glacier_loss

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2023.979782/full

https://deepmind.google/discover/blog/graphcast-ai-model-for-faster-and-more-accurate-global-weather-forecasting/Politiets Efterretningstjeneste: Uetisk og overflødig ?

Danmark, Europe Posted on Fri, December 15, 2023 14:05:21

Christian Ilcus[1]

Abstract  The article’s purpose is to contribute to the discussion of the revision of the PET law. The Danish Intelligence and Security Police have faced many challenges and opportunities these years. An excellent opportunity to address those is the revision of the PET law. Based on his own experiences, the author recommends a thorough preparation of a political, strategic, administrative, and economic nature to restore trust in the service and strengthen and modernize its function. At the same time, it is necessary to evaluate how citizens get the most for the buck within an appropriate political framework. The debate has now been launched on the revision of the PET law. The article provides input to that discussion from a political perspective.

Keywords The PET-law, Political leadership, Public Debate.

Indhentning af effterretning har fundet sted siden tidernes morgen,og er ofte gået ubemærket hen eller blevet glemt langt fra dagens moderne efterretningsorganisationer ( Andrew, 2018) . Det dæmrer efterhånden for mange, at der er noget i vejen med PET. Resolut handlen er krævet for at genoprette tilliden til PET, der har udviklet sig fra en vogter af demokratiet til at være et redskab i magthavernes hænder. Det er samtidigt vigtigt, at PET udvikler sig til en professionel organisation og en stimulerende arbejdsplads med fokus på personlig udvikling. Der er brug for et paradigme-skifte i PET. PET angiver på sin hjemmeside, at anledningen hertil kunne være en revision af PET-loven, men de politiske overvejelser kunne også ske forud herfor.Venstre ønsker sig et mere synligt politi, et mere effektivt politi, et mere menneskeligt politi, et mere moderne politi, et mere euro-pæisk politi. Hvordan fremmer man forholdet mellem de regerende og de regerede? Hvad er Dan-marks interesser ? Og med Jørgen Meyers ord spørger jeg: Hvem har styringen ? Hvad med økonomien ?

For det første kunne Folketingets kontroludvalg med efterretningstjenesten styrkes[2]. Denne normalisering-cum-europæisering eller rettere legitimering af EU er imidlertid kun første skridt i formuleringen af en egentlig politik for reform af PET. Jeg foreslår, at der bliver udarbejdet en egentlig PET-Handlingsplan i opløbet til revisionen af PET-loven.

For det andet kunne Tilsynet med efterretningstjenestens mandat udvides, så at borgerne kan klage over operationer. I dag kan borgene bede om indirekte adgang til registrerede materiale. Det er ikke godt nok. Det er for tamt. Dertil skal PET-agenter ikke kunne unddrage sig retsforfølgelse. Straf-procesuelle indgreb skal som hidtil være forudsat af retlig autorisation. De, som ikke overholder disse regler, skal afskedigges. De, der ikke griber ind overfor misbrug på chef-niveau ifalder tilsva-rende ansvar. Der kunne samtidigt oprettes en fund til erstatninger for ofre for PET’s mislykkede operationer. Dem findes der også et par stykker af. ”Dygtigt plot, Hr!”

For det tredje kunne arbejdet med PET’s årsrapport styrkes, så at der afholdes offentlige høringer i Folketinget årligt om tjenestens strategi, behov, indsatsområder og drift. Det er fint med direkte re-ferat til justitsministeren, og at denne har instruksbeføjelser overfor tjenesten, men det er ikke det, der er mit ærinde. Og dog så skal Folketinget fastslå, at det ikke ønsker politik-drevent efteretning, men eftertetnings-ledet operationer. Dette afspejler en ærlig, ansvarlig og professionel approach, som Justitsministeren har at omsætte.

For det fjerde ønsker jeg mig en konsulentundersøgelse af PET’s ledelse-og rekrutteringsforhold samt et strategi-audit (Kernekompetencer, Ressourcer, ”Værdikæde”, Performance, Portefølje, Eksekutionskapabilitet, Swot, Strategisk narrativ, Kvaliteten af strategien, Kvaliteten af Handlings-planer). Graden af ejerskab af nye værdier, realiseringen af delmål, målingen af fremskridt og fast-holdelsen af demokratisk lydhørhed er vigtige faktorer i et strategi audit. Alt for ofte fejler gode og kreative strategier at levere resultater fordi de mangler god analyse og viljen til effektivt at imple-mentere dem. Strategiske audits vurderer bla. graden af opbakning og lidenskab omkring de strate-giske intentioner af en organisation under punktet eksekutionskapabilitet. Kriterier for rekrutte-ringer af sikkerhedsofficerer og agenter omfatter: Erfaring som sikkerhedsofficer, viden om juridiske rammer for efterretningsarbejde og offentlig sikkerhed,  erfaring med rapport-skrivning, fremragende overvågnings- og observationsevner, tech-savvy med erfaring i overvågningssystemer, træning i selvforsvar og førstehjælp, registreret som sikkerhedsofficer, gymnasial eller mellemlang uddannelse samt unionsborger med flydende danskkundskaber.

For det femte mener jeg, at faget efterretning kunne udbydes på statskundskabs- og jurastudierne i København og Århus. Efterretning  er i dag forudsat af åbne og kollaborative miljøer, idet mange efterretninger findes on-line og i videnskabelige artikler. Dyb viden om forhold af relevans for efterretningstjenesterne er ikke længere afledt af klassificerede oplysniger, som måske kun bidrager marginalt til efterretningsprodukters lødighed. Elementær viden om landes politiske systemer og økonomier og international politik og EU-integration synes en ørkenvandring for mange efterret-ningsmiljøer. En mere pro-aktiv og dynamisk efterretingsvæsen er nødvendig for effektivt at for-holde sig til tjenesternes strukturelle og funktionelle svagheder. Det indebærer bredere og bedre interaktion med det akademiske miljø (Røddik Christensen, 2014).

For det sjette kunne et Intel4-eftersyn foretages, så at det bliver sikret at PET har de fornødne kom-petencer og ekspertise indenfor de forskellige efterretningsdiscipliner såsom sigint, humint etc. Den digitale transformations-strategi kunne lede til organisatoriske tilpasninger. Der kunne således op-rettes en teknologi-og cyberafdeling med sammenkomst fra de dele af IT-afdelingen, der er rettet mod operationel effektivitet og anden understøttelse af efterretningsvirksomhed.  Ændringen i kriminalitetsmønstre, ændringer i arbejdsstyrkens prioriteringer og behovet for større organisato-risk sikkerhed driver digital transformation. Dette forudsætter en række nødvendige skridt såsom overvindelse af forhindringer, anerkendelse af behovet for lederskab og forudsigelse af, hvordan tjenesten vil se ud i fremtiden. Digital transformation er endelig forudsat af læring, undersøgelser, formulering og take-off samt studier (Hogue, 2023). Digital transformation fordrer involvering af borgerne og understøttelse af offentlige poltikker. Dette omfatter tillige en  kritisk gennemgang af mer-værdien for analyse-kapacitet og efterretnings-produkter gennem inddragelse af kunstig intelligens, syntetisk biologi, kvantum-computere og kommercielle satelitter relevant for at afdække, om der kan formuleres succeskriterier for deres brug etableres, hvis der skal skejser på bordet (Zegart, 2023). Konsekvensen vil være, at der vil blive tyndet ud i kohorterne, dog alt med måde, så værdifuld erfaring ikke går tabt. Vi skal ikke have amerikanske tilstande i Europa og i Danmark. Folketinget skal samtidigt være meget opmærksom på og udstikke rammerne for brugen af åbne kilder (OSINT) og de dermed forbundne elektroniske software indhøstere. Det gælder ikke miljøet omkring Shia-moskeen på Nørrebronx.

For det syvende skal egne ønsker i PET’s ledelse og blandt medarbejderne inddrages i en PET han-dlingsplan, hvor pres udefra er ønskelig. PET skal således afholde konsultationer internt i hoved-kvarteret og ude i provinsen og fremsætte sine ønsker overfor Jmt. i forbindelse med vedtagelsen af denne handlingsplan. Og hvor er det en smuk udsmykning på 1. sal ude i PET-hovedkvarteret.

For det ottende skal Folketinget partiers in-put tilgodeses. Et tættere samarbejde mellem Center for Økonomisk IT-kriminalitet, PET, CTA, Europol, EnFoPOL og Interpol synes fx ønskværdig, så at effektiv efterforskning og retsforfølgelse af det stigende antal IT-relateret kriminalitet og svindel kan blive styrket. Cyper-truslen er kendetegnet ved tendenser såsom kilder, motiver og formål med angrebene, mål samt operationsmåder. Dette inviterer til en refleksion over tilgangene, metoderne og værktøjerne, der tillader at opnå cybersikkerhed, hvor cyber risici skal håndteres, hvordan man skal organisere sig for at beskytte sig, opdage og reagere. Der er ved at brede sig en numerisk usik-kerhed i samfundet. 80% af de anmeldte sager henlægges med standard-undskyldningen: Der er ingen gerningsmand. Er der ikke tale om at der er tisltrækkeligt beløb involveret, nedprioriteres sagerne tilsvarende, dvs NCIK’s ressourcemæssige prioritieringer har erklæret social slagside. Det er ærlig snak og politisk uholdbart. Cypertruslen rejser samtidigt spørgsmålet om samarbejdet i EU og internationalt ( Salamon & Poupard, 2020). Så dette spørgsmål skal adresseres, hvis Rigspolitiets erkendte oragnisatoriske problemer skal omsættes til flere gysser fra Folketinget med henblik på effektiv kriminalitetsbekæmpelse. Mere åbenhed, mere relevans, tak.

For det niende er et styrket europæisk samarbejde på efterretningsområdet forudsat af tillid og en fælles trusselsanalyse. Samarbejde om et bedre situationsbillede om kommende og potentielle kriser kunne være udgangspunnktet herfor (Wessel & Szep, 2022). EU’s alliance-klausul omfatter terro-risme og naturkatastrofer, så på disse to punkter er samarbejde mellem myndighederne oplagt. Også på dette punkt er IT et nærliggende udgangspunkt for en bredere og bedre offentlig politik indenfor en europæisk ramme. Jeg foreslår samtidig , at et Europæisk Efterretningsskole bliver oprettet for at styrke integrationen af akadmikere med efteretningsspecialer i opbygningen af samarbejdet på efterretningsområdet i EU.

For det tiende kunne Justitsministeriets ønsker imødekommes, når det kommer til de helt nødven-dige justeringer og forandringer i PET, der skal finde tilbage til sin kerneopgave for at genoprette tilliden i befolkningen, uden at underminere formålet med PET-loven, samtidigt med at organisatio-nen moderniseres og styrkes indenfor den givne bevillingsramme (Justitsministeriet, 2022). Mere sikkerhed for relativt flere penge istedet for flere penge og mindre sikkerhed.

For det ellevte skal reguleringen og forvaltningen af personsikkerhedsafdelingen underkastes et serviceeftersyn. PET har efter eget udsagn opgaver relateret til sikkerhedsgodkendelse af over 35.000 mennesker årligt. Det er alt for mange, og efterlader et indtryk af, at staten har mange fjend-er, og at de politiske magthavere søger at klamre sig til magten. Det spildes der mange ressourcer på, som måske er bedre anvendt på kontra-spionage, idet PET ”søger at forebygge, efterforske og modvirke efterretningsaktiviteter udført af fremmede stater i Danmark og mod danske interesser i udlandet”. Andre ressourcemæssige prioriteringer kan aftales i konsultation med Folketinget.

For det tolvte er det væsentligt, at der opstår en bedre forståelse af de politiske beslutningstageres behov og hvordan de kan gøre brug af efterretningsprodukter. Der er samtidigt flere kunder i butikken. Virksomheder, borgere, ministre,embedsmænd og poltikkere. PET synes at opfatte folk med smartphones eller med narrativer som en trussel. Et narrativ er en fortælling med en sammen-hængende række af begivenheder eller hændelser, der har en begyndelse, en midte og en afslutning. Et univers er en samling af ideer, værdier og overbevisninger, der er fælles for en gruppe mennesker eller sub-kulturer. Disse begreber kan bruges til at beskrive den måde, som mennesker opfatter verden på og skaber mening i deres liv. Hvis det udgør en potentiel trussel eller opfattes som konkurrenter, som skal vies ressourcer, så var det måske en tanke værd enten at socialisere PET eller at stille psykologer til rådighed for tejenstens ansatte. Det virker en kende latterligt, og er nok et symptom på en bredere malaise som følge af teknologiseringen. Transparens, Tempo og Demokratisk ansvarlighed er nøgleordene i fremtidens PET.

For det trettende skal PET-loven ændres. PET’s institutionelle historie og dets lovbestemte mandat tilsiger, at den varetager opgaver i relation til Danmark og Rigsfællesskabets selvstændighed og sikkerhed. Den er samtidig sikkerhedsmyndighed i relation til NATO og EU, en opgave som PET respekterer. Tjenesten er generelt opfattet som konservativ, men pro-europæisk. Grundholdningen er, at der skal være en balance mellem økonomisk fornuft og forsvaret af Rigsfællesskabets inte-gritet, knyttet til en  magtbalance i Europa. Det ændrer sig nok ikke over tid, omend strategierne der bringes i anvendelse for at opnå målet vil kunne variere. I modsætning til tjenestens opfattelse udgør Tyskland imidlertid ikke længere en trussel, mens der er bred opbakning til monarkiet i be-folkningen sålænge de kongelige gør deres job og gør det godt. Javist, Danmarks geografiske pla-cering er hvad som gør landet internationalt intressant. Bueaukratiske egen-interesser informerer imidlertid ofte opgave-varetagelsen, så derfor er det nødvendigt at der bliver givet klare politiske signaler af lovgiver, dersom domstolene måtte fastslå at vi er begyndt at få landsforrædere herhjemme og at den uforløste skam over besættelsen med alt hvad dette indebærer måske ikke er overvundet i alle kredse. Sagerne mod Claus Hjort og Lars Findsen demonstrerer, hvor langt ude et fritløbende bureaukrati og middelmådige, egen-interesserede politikkere kan skævvride et justits-system. Man skyder fugle med kanoner. Som den tidligere politisk ansvarlige på forsvarsområdet har Claus Hjort et ansvar for at sikre, at der er opbakning til de tiltag, regeringen foretager sig. For et demokrati dør i mørket. Det kan også dø ved dagslys. Der var behov for at styrke dansk økonomi, stoppe blødsødenheden overfor udlændninge og rette op på nogle historiske uretfærdigheder overfor landproletariatet og yderområderne. Danmark havde også brug for at genvinde sin militære stolthed. Og nu er Danmark videre. Claus Hjort er et symbol på genopretningen. Så nytter det ikke noget at fremstå som tonedøve, nogle lilleputanere eller sågar degenerede gate-keepers i tegnet på militari-seringen af verdensøkonomien. Det kan godt være, dette ikke er intentionen, men det er indtrykket, og det er i sig selv et problem. Derudover forventer jeg, at Folketinget vedtager lovgivning om reverse targetting, om maskering samt need to know-divulgering, hvis en forestående fare imod dansk og europæisk sikkerhed som gør det nødvendigt at maskerne i nettet strammes omkring danske statsborgere eller unions-borgere.

For det fjortende kunne kommunikationen på web-fladen styrkes noget bla. med månedelig blog-indlæg af PET-chefen. Jeg vil foreslå en udtømmelig omtale af det strategiske udgangspunkt: Vision, Mission og Værdier. Strategierne skal formentligt ikke offentliggøres men alene omtales. Et strategi-statement kunne dog kommunikeres omfattende beskrivelse af muligheder, forhindringer til succes, artikulation af logikken hvormed organisation vil overvinde forhindringerne samt en klar forbindelse mellem de forskellige strategier og PET’s handlinger. Logikken elller rækkefølgen: PET-lov, Strategisk Udgangspunkt, Strategi-statement, Organisation, Økonomisk Ramme.Brug af story-telling sker på medarbejderniveau på BND’s hjemmeside. PET kunne også gøre brug af story-telling , der sigter på at opbygge relationer med borgerne og hjælpe til at inspirere andre i fælles-skabet, mens man er tro mod missionen og PET’s stemme ( Biesenbach, 2012). Pointen er, at det ikke er tilstrækkeligt at fortælle, hvordan PET hjælper med at levere sikkerhed, men ligefem at fortælle om resultaterne af tjenestens arbejde for borgernes liv. I en digital tidsalder organiseret i netværk, er det vigtigt med intelligens til at forvandle information til viden eller efterretning, mens følelser kan anvendes til at tænke sig godt om. Følelser kan ofte skabe blokeringer, hvis der ikke sættes ord herpå hvilket kan forhindre et tilfrestillende indre arbejdsliv og meningsfulde resultater i personale-ledelse med afmittende virkninger på efterforskningsarbejdet[3]. EQ kommer i flere lag, der alle kan tillæres: Følelsesmæssig perception: Det første skridt involverer at forstå følelser præcist og på ikke verbalt niveau. Det andet skridt er at ræssonere ved hjælp af følelser for at fremme tænkning og kognitiv aktivitet. Det tredje skridt er at forstå følelser. Evnen til at forstå følelsessproget og at værdsætte komplicerede forbindelser mellem følelser og de handlinger følelser afstedkommer. Det fjerde skridt involverer evnen til at regulere følelser i både os selv og i andre[4]. EQ leder således til selv-bevidsthed og selv-beherskelse, sociale færdigheder, empati og motivation, men kan også anvendes til at påvirke andres adfærd forudsat selv-indsigt. Ansatte, der er tunede ind i deres børns følelsesliv, har en bedre evne til at forbinde med andre på et dybere niveau, hvormed resonans for et ”os” opstår. Måske kan EQ ligefrem anvendes som afsæt for og inddrage spørgsmå-let om velvære og en subjektiv følelse af sikkerhed på mikro-niveau, et relativt nyt forskningsom-råde indenfor sikkerhedsindustrien (Webb & Wills-Herrera, 2012).

For det femtende er Justsitsministeriet generelt kendetegnet ved dårlig ledelse, og gode administra-torer. Forsvarsministeriet har mange gode ledere, og en del dårlige forvaltere. Derfor skal uddannel-sen af lederne og kadrene gennemgås og styrkes i denne handlingplans ånd. Styrkelse af den interne uddannelse på Justitsministeriets område på ledelsesniveau og medarbejderniveau synes presse-rende. Hvis der ikke er etableret et bibliotek i Buddinge sker dette.

For det sekstende kunne PET-agenter årligt afsætte en weekend til at arbejde i udsatte fællesskaber.

For det syttende skal Folketinget tilkendegive, hvad det er for værdier, PET skal stå for. PET er ikke den eneste efterretningstjeneste, der opgiver sine agenter, hvis de bliver fanget på fersk gerning som Samsam antageligt blev det. Folketinget kunne derfor gøre det klart, at sådan spiller klaveret ikke. Domstolene skal tilsvarende sætte PET stolen for døren i denne skamfulde sag. Det forudsætter mere end en attitude-ændring i PET. Måske er der en dybtsiddende racisme i etaten og et behov for at arbejde med kulturen som en forandringsfaktor indefra (Heskett & Kotter, 2022).

For det attende skal kvinders rolle og problemer adresseres. Kvinder møder kønsmæssige bias og diskrimination, mangel på repræsentation og har brug for poltikker for work-life balance. De bedste kvindelige agenter er intelligente, fysisk fit, har gode kommunikationsevner, er tilpasningsdygtige, opfindsomme og modstandsdygtige. Men der findes også brådne kar og kvindelige patologier udover depression og angst, spiseforstyrrelser, PTSD og borderliner personlighedsforstyrrelse. Disse vedrører kvinders problemer med deres seksualitet, mangel på personlig udvikling og ondskabsfuldhed, personlig-hedstræk der kan udnyttes af opportunistiske overordnede så at det understøtter politiske formål, der afspejler utilpassethed, fremmer ineffektive teams samt understøtter personlige karrierestrategier. Denne farce og forvirring, nonsenses og julelege stopper nu. En af flere måder det kan ske på er gennem personlighedstests eventuelt i kontekst med en fristilling af PET’s ansatte, så at følelses-mæssig hæmmethed, sociopatisk adfærd og tvangsneu-roser og anden Nordic Noir-materiale opdages i tide med henblik på at eliminere udadreagerede adfærd og misbrug af tilknytningsbehov fra tjenestens virke. Dertil skal ukrudt rives op ved rode på ledelsesgangen, så at den kønsløse fundamentalisme blandt etatens ansatte ophører. Det gælder både i Buddinge og ude i provinsen. Behøver jeg at nævne navne ?

For det nittende forekommer det nærliggende, at alle sikkerhedstjenester i Den Europæiske Union oversætter deres hjemmesider til engelsk, så at alle unionsborgere har mulighed for at følge med i, hvad der foregår og for at anmelde forhold, man mener er mistænkelige indenfor områder omfattet af efterretningstjenesternes virksomhed. For eksempel kunne Europol rumme links til anmeldelse af terrorisme, mens ”reporting a terror crime” , ”counter-terrorism police and agency” skal gøres søg-bart i alle medlemslandene og linke til den stedlige efterretingstjeneste. Europols efterretnings-enhed vil formentlig også skulle kunne tage imod anmeldelser om terror-mistanke ad åre.

For det tyvende skal den rolle, virkeområde og de midler der afsættes til private sikkerhedsfirmaer gøres til genstand for en komparativ analyse med henblik på at sikre, at det offentlige voldsmonopol fastholdes gennem velsmurte og tilstrækkeligt bestykket politiorganisationer i Danmark og en nogenlunde ensartet praksis på området i Den Europæiske Union ( Volquartzen, 2020).

For det en-og-tyvende anbefaler jeg, at Retsudvalget foreslår formuleringer i den nye PET-lov ved-rørende de krav, der skal stilles til PET-chefen i form af kvalifikationer og baggrund. For eksempel: ”PET-chefen skal være samfundsvidenskabelig kandidat med politifaglig og ledelsesmæssig bag-grund, og med solide erfaringer indenfor et politisk-administrativt system. Han/Hun må ikke være medlem af et politisk parti eller have organisatoriske loyaliteter af politisk art. PET-chefen udnævn-es ved kongelig resolution per indstilling af Justitsministeren efter offentlig høring i Retsudvalget. PET-Chefens mandat løber i 8 år og kan ikke fornys.”

Kontroludvalget kunne endeligt, for det to-og-tyvende, blive forelagt PET’s operationelle retnings-linjer og have en grundig drøftelse heraf. Indholdet af de operationelle retningslinjer kunne omfatte følgende elementer:  (1) Formålet med retningslinjerne (2) Omfanget af retningslinjerne (3) Princip-perne der understøtter retningslinjerne (4) Rollerne og ansvaret som efterretningsofficerer og de involverede agenter i operationer har (5) Den juridiske ramme indenfor hvilken operationer udføres (6) Procedurerne for indhentningen, analysen og distributionen af efterretninger[5].

Denne handlingsplans forskellige punkter afspejler mit bidrag til debatten, min overbevisning om, hvor der skal sættes ind og hvad der skal prioriteres. Dette skal så strikkes sammen med henblik på effektiv politisk beslutningstagning. Et politforlig venter forude. Dette siger jeg helt uden følelser af hævngerrighed , men ud af et ægte politisk enagement og vurdering af, hvad stuationen kræver. Jeg lægger vægt på at være en aktiv deltager i demokratiet.

For mig er sagen klar: PET skal sættes stolen for døren og have et langt stærkere og bedre kvalificeret modspil. Tjenestens skandaløse behandling af usyldige borgere, omgang med kriminelle, hykleriske og opportunistiske politiske adfærd skal der sættes en stopper for. Det er nødvendigt, at PET bliver forvandlet til en moderne, europæisk slagkraftig organisation, der kan levere til alle kunderne i butikken. Her er der ingen mana fra himmelen eller selvtjenende præsteskaber og anden form for social kontrol fra en forbigangen æra. Der er forskel på en politi-stat, teknokrati med borgerindragelse og på ægte folkeligt forankring og demokrati indenfor en passende europæisk ramme.,-

PET skal fokusere på at modvirke undergravelsen af demokratiet, beskyttelse af infrastruktur, anti-terror samarbejdet, bekæmpe organiseret kriminalitet, forhindre anti-radikalisering, og varetage opgaver relateret til kontra-spionage. Respekt for menneskerettighederne skal være en del af PET’s DNA. Der vil derfor blive ansat en Menneskerettighedsofficer i PET til at sikre dette. Mennesket først. Kulturelle og andre barrierer og klar kommunikation, følelsesmæssig intelligens, relations-skabelse skal sikre, at implementeringen af denne handlingsplan er succesfuld. Og PET’s magt-brynje og nationalisme bliver forvandlet til hvad der er rigtigt for mennesket, godt for fællesskabet, gavner Europa.                                  

 Ilce dixit

Bibliography

Andrew, Christopher The secret world, A History of Intelligence, 2018.

Rob Biesenbach Unleash the power of Story-telling: Win hearts, Change minds, Get results, 2018.

James Heskett & John Kotter Win from within: Build Organizational Culture for Competitive Advantage, Columbia UP, 2022.

Faisal Hoque Reinvent: Navigating Business Transformation in a Hyber digital Era, Greenleaf, 2023.

Justitsministeriets rapport om erfaringerne med PET-loven, Jmt. TASK-Force PET, 2022.

Røddik Chrsitensen, Mikkel ”PET: En National Sikkerhedsmyndighed – en dekonstruktion af PET’s kommunikation om efterretningstjenesternes rolle i samfundet”, Center for Kommunikation & Ledelse, CBS, 2014 [online]https://reserach-api.cbs.dk/ws/portalfiles/portal/584445153/mikkel_r_ddik_christensen.pdf

Volquatrzen Mette ”Udlicitering af polities opgaver i Danmark og Sverige, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 1, 2020 [online]https://tidsskrift.dk/NtfK/article/view/124802/171638

Webb, Dave & Wills-Herrera Subjective Well-Being and Security, Springer, 2012.

Wessel, Ramses A. & Szép, Viktor. ‘Towards Intelligence Cooperation in the EU?’. European Foreign Affairs Review 27, no. 3 (2022): 307–312.

Zegart, Amy B. Spies, Lies and Algorithms, Highbridge, 2022.

Yann Salamon & Poupard, Guillaume Cybersecurité et Cyberdefense: Enjeux Strategique 2020.


[1] Cand.scient.pol.Selv-beskæftiget. Medlem af Venstre. Email:director@ilcus.eu

[2] Parliamentary  oversight of Security and intelligence agencies in the European Union, Directorate-general for Internal Policies Policy Department. Citizen’s Rights and Constitutional affairs, 2011.

[3] Kendra Cherry “Emotional Intelligence: How we perceive, Evaluate, Express , and Control Emotions”[online]https://www.verywellmind.com/what-is-emotional-intelligence-2795423

[4] The Theories of Emotional Intelligence Explained[online]https://posittivepsychology.com/emotional-intelligence-theories/?ssp=1&darkschemeovr=0&setlang=da-DK&safesearch=moderate

[5] How spies operate [online]www.mi5.gov.uk/how-spes-operate?ssp=1&darkschemeovr=06setlang=da-DK&safesearch=moderateCollege of Europe: The way forward

Europe Posted on Sat, November 11, 2023 15:55:45

                      For some time now, I have observed the developments of my alma mater, College of Europe, with trepidation and growing concern. I graduated in 1995 as part of the fierce Ramon Llul-promotion. I want to see changes to how the College is managed and the product – the kind of candidates – it puts on the job market and onto the European institutions.

Here are some points for your use and consideration on how to put the College on a right keel.

1.The Diplomatic Academy

It is a welcome decision to establish a Diplomatic Academy, and a long-standing desire of the European Parliament since the publication of the Galleano-report I+II. But this is not the message College of Europe is sending when it runs two parallel tracks – a diplomatic academy and a master in diplomacy and international relations. This signals an unfortunate inclination to import divisions about what the EEAS is and should be: the external branch of the EU Commission, The Diplomatic Service of the EU, a prolonged arm of the member states. Clearly, the EEAS is and should be all three things at the same time. This is already discernible from the recruitment base of EEAS determined in Article 27. Lets build on that. So much more should momentum be building for CFSP to become an exclusive competence of the EU Commission ( via a merger of title V and Part V towards a shared competence in terms of artivle 2(2), QMW and an External Secretary). Instead, the students are made into guinea pigs and an arena for grown-ups to play out their disagreements. And the female practice of competing over their children’s education, dress and looks reinforces thsi impression and is a passion gone astray which often lead to abuses.  This nonsense must stop.

Thus, I expect the Administrative Council to make a decisions on merging the master program in diplomacy and the diplomatic academy as soon as possible based on a comparative study on other region’s diplomatic academies and a hard-nosed assessment of the optimal use of resources.

2.From Executive training to CoE – Centre of Leadership

The College of Europe has decided to establish an executive training module. I endorse this projet since the specialized nature of EU integration suggest special insights into how executive disciplines apply to an EU context. I want a sharpening of this trend by establishing a College of Europe Center of Leadership proper which shall offer courses at a substantial reduced rate to the students, which should be compulsory and possibly on-line. The course offerings would draw on existing offerings that are currently optional clusters within the generalised course program, and should be professionalized in cooperation with leading business schools such as LSE, IMD, Insead, Administradores, Stanford, Harvard, MIT. etc. The rank-and-file of the member state’s foreign ministries should similiarly do compulsory vocational training on-site or on-line at a higher rate. Alumni offered courses at a reduced rate. Outsiders invited in at full rate. In the future, public leaders and not mere bureaucrats are to come out of the educational fabric of College of Europe, candidates who are not being stressed and put through the pressure cooker but who are given  time to grow and given space to develop into creative, versatile and effective European public leaders.

It is not enough to be a man of peace. If you cannot think clearly, you cannot do good deeds. Personal development and professional training is a human right. And while the act of leadership is a performance act, developing into a leader is not one of man’s innate faculties but an applied art which often begins with an inner journey.

3.College of Europe-South in Tirana

This must be the oddest new kid on the block. I don’t doubt the need for a better-funded study of South Eastern Europe, the need for deep country knowledge, and the need for massive investments as the Eu reconstructs its enlargement startegy.,- Europe must be brought into Se Europe, Balkans into EU. The 2+4bn allocated by the EU summit in Tirana suggests like a tailor in Hell. It is high noon someone take the spoon into the right hand.

Turkey has an important role in underpinning Euro-Atlantic integration of the Balkans,has its own interests, but also need to internalise rather than instrumentalise Europe. The study of the foreign policies of the South East European countries seems a neglected area. The South-Eastern Europe straddles the Adriatic, the Mediterranean and the Black Sea. This has implications for the design of the program still to be grasped beyond litterary accounts. There is the Jewish heritage of Thessaloniki and Sarajevo, home to the Sarajevo Haggadah a propos ex nihilo creations. There are several works out now ( Bechev, Morys, Hannappi, Dallara , Geddes, Keil, Liebscher,Kentera, King and Frykman, Bartlett & Uvalic, Florian Bieber, David Nicolle, Pål Kolstø, Benett & Kincaid, Hans Vermeulen & van Boeschoten Migration in the Southern Balkans, Rashkova & Sankina, Grandits, Grigore & Dinu, Jens Schmitt, Hadzialic, Schreiner & Jens Schmitt, Istvan Vasary Cumans and Tartars, Russel King & Povrazanovic Frykman, Dragostiova & Ivanova. Dzankic & Keil, & Kacarska, Carola Sachse, David Nicolle’s Cross and Crescent , Rhoads Murphy Imperial Legacies, Dimitris Stamatopoulos’ European revolutions and The ottoman Balkans War, Frederick Anscombe, Stefka Parveva Village, Town, People. Erkan Karakoc & Ali Serdar Mete The Balkan Wars, Evguenia Davidova Wealth in the Ottoman Balkans, James D. Tracy Balkan Wars, Misha Glenny, Leyla Amzi Erdogular The Afterlife of Ottoman Empire, Daut Dauti Britain and the Albanian National Question, Aleksandar Pavlovic Rethinking Serbia-Albania Relations, Andrew Rawson Balkan Struggles: A century of Civil War, Invasion, Coomunism and Genocide, Sylvie Gangloff La Perception de heritage ottoman dans les Balkan, Mark Mozower, Alina Mungiu-Peppidi, Marie Janine Calic not to mention Ivetic and Kaplan on the Adriatic). That is to say, the stabilisation of the Western Balkans requires more than an EU membership perspective and anger management in Moscow’s direction. It has always involved dynamic disequilibria inside the EU , and turned around Serbia’s orientation, the quality of the politicians in Bosnia and Albanian nationalism. Underlying all this is the grand bargain between Germany and France, whereby EU would develop its defence policies in return for Turkey’s accession to EU, provided a solution on Cyprus and domestic reform, and between Germany and the United States whereby EU and NATO accession would run in parrallel. From the regional perspective, the accession of Macedonia and Montenegro remains a priority. To lead change, strong leadership and good management are necessary. Thus, the rationale of the Tirana-project is not convincing or has not been articulated in a convincing manner and does not address the challenges and opportunites of the situation. It seeks to shape an essentially open-ended process – on the cheap. The quality of the faculty is uncertain. It largely depends on the director of studies, who is now being hired.

We hear: The Albanian government wanted this. So what ? In Natolin, there was a campus and student residences. In Tirana, we are told there are modern dormitories in a high-riser out of which 15 cubicles are reserved for COE-students and that the Tirana branch will be housed temporarily in the ISE- institute and that Eu studies 30 years after the fall of the Wall remain buried in the Department of Philology – Hoxha. Another oddity is the title of the master offered: The Transformation and Integration master. By happenstance, I adhere to the transformation school and I am coaching in my leadership style, but since when has the educational streams of the College been titled after theoretical schools ? Is the problem the professors are not sufficiently trained in leadership ? Does Albania have a problem moving from myth to reality ?

I propose to shelve the project and to reinforce the training in subjects related to the south-eastern Europe, to increase the number of scholarships available for the Balkan students and to triple funding for the production of educational material on topical issues related to South-Eastern Europe. Support for changes in educational policy and recruitment of young talent may also underpin transformation of the Albanian institutions and should threfore be wholheaertedly endorsed by the EU throughout SE Europe within time, budget and competences and on a how to do it-basis.

Certainly, EU membership may contribute to mature Albania as a political nation, the relationship between generations and the state-society nexus. The College of Europe, however, is an elite European prep school, an open and multinational institution with its own road show where stundets learn, sleep and eat together in one ensemble. The intention is to make the CoE-alumni apt for collective action, to step in and make deals in the Europen institutions when things get off track or get stuck contrary to other bottom-up heavy universities. The College regularly act as a relay for policy-makers during the year of study both for its own sake to participate in the construction of Europe and, in order to socialize its alumni into their future roles and to underpin the esprit de corps of the fonctionnaires of the European institutions and the EU policy-making system. For a minority, this leads to conformism and even rhinoceritis. This has been sought rectified by a greater emphasis on critical thinking and rigoruos analysis, but this remedy only goes so far.

The College of Europe is not an agent of organisational transformation of existing structures let alone a tool for enhancement of the professional interests of mutually inseminated illyrian tribes.

Three possibilties: (1) A Joint Degree Program on South Eastern European Studies (2) The building of a campus with student residences covered by the Albanian government in return for which the College could contribute what it is able and willing to set aside (3) The financing of the Coe-South campus – building structures and student residences – by the EU and private funds in return for which the Albanian government pledges to build needed institutions in town and /or around the country such as business academies, universities, design schools, management schools, research institutes etc etc. No program should be launched before the physical and academic infrastructure is in place.

If the facilities are not the right ones and the salary structure not attractive enough, it becomes difficult to attract high quality academics, staffs and talents. The program must aim at hiring American, Serbs, Romanian, German, French,Italian, Scandinavian-Baltic and perhaps even a Turkish professor. You know who I think of. My support is otherwise as well premised on Coe-South, in time, encompass and attracts professor and students from the Black Sea and the Mediterranean in a happy osmosis. Can Tirana deliver ? Is the College of Europe interested in engaging in earnest ?

4. Strategic alliances

Alliance-making is a natural part of what educational institutions do such as the one the College have with the Fletcher School of Diplomacy. This should be extended notably to IDC-Herzeliya, which is a private university that offers a certificate in European studies. After all, Hendrik Brugmans, the founder and first rector of the College of Europe, was a converted jew. This is not an original sin nor is  it right. We need to repair the world, Tikkun Olam the Jews call it, and the best thing to do so is to reach out to the Israeli institution who has the greatest potential to emulate the College’s ethos in the Middle East. I might add, 25% of Israel’s population feel European, 25% Middle Eastern, 25% Jewish and 25% replies they don’t think they belong anywhere. Whose mistake is it if we can’t provide our Jewish brother sind sisters with a sense of belonging and identity ?

5.Eu-China Chair

As the EU-China Cai is ratified, it is nearby that a new sponsor is found for the EU-China Centre. In time, this should lead to the delegation of certain tasks to the CoE  Eu-China Centre for the promotion of EU Studies in China, an important challenge and responsibility. On-line education is also potentially big business these days.

Can you follow me ?

Ilce dixitVermeer’s Girl with a Earring

Europe Posted on Wed, August 16, 2023 18:52:21

Still, today women are expected to draw out witty conversation from male suitors but remain chastely aloof themselves. The quiet and modest behavior expected of women may have been framed to protect the virtue of women. This did not prevent them from engaging in quiet pastimes, discreet courtships, and solitary chores as a mark of refinement. In that age, as is still the case in some European countries today, access to private spaces was restricted by etiquette.

Often the woman is shown in poses that are non-confrontational, suggesting withdrawal. The effect is somewhat ambiguous: present – absent, within-without, to be or not to be.

This understated message confers a sense of subtlety and open-endedness. The anonymity of the figures within them encourages the beholder to identify with the depicted, even as the viewer’s imagination to read the painting is set free. They are guardians of their spaces and secrets, or at least their inner life is often alluded to elicit an empathetic response. It is a subject-made object, which is new in European painting  ( Marjorie E. Wieseman Vermeer’s Women, 2011). The representation of the young women is made as it appears to the eye from the artist’s vantage point. But does the young woman’s eyes radiate excitement? Or is there a tension between the opaqueness and indeterminacy of the European painting and the tinge of sadness of the young sitter’s prospects and the form she is depicted in?

In any event,  Vermeer did not idealize this absorption and contemplative nature of female existence in observable domestic settings. On the contrary, he combined naturalist depiction with a realist immediacy of those activities with a rare sense of simple and balanced compositions harmonized by the rendering of light and atmospherics using a painterly technique in terms of small paste dots and dabs of paint, a precursor of pointillism.

In the portrait of a Girl with an Earring (1667), a young girl is depicted in a manner that diverges somewhat from Vermeer’s interior paintings. Her look is sensual. The pose is half-torso. She is looking over her shoulder. She wears a headscarf, a fashionable gold jacket, and a pearl earring.

Vermeer uses several thin, flesh-colored glaze layers over a transparently modeled base to attain softly merging flesh tones. Light is reflected on the eyes, lips, slightly opened mouth and teeth, and earrings to augment the impression of a melting softness. She is quite a character. Unlike a portrait, it is intended to remain anonymous ( Karl Schütz Vermeer the Complete Works, 2017).

The use of shadow light creates a sense of three-dimensionality and an illusion of depth. This interplay is most evident in the girl’s face with shadings on her high cheekbones, a sign of beauty. Her neck is also shaded. Her eyelashes are barely visible.  It is set against a black background, a suitable choice for the allusion to a woman’s command of eroticism and guardian of men’s access to sex. Initially, the knowledge contained a green drapery: Men act, women grow. The young girl’s identity is unknown ( Theresa Machemer Researchers reveal hidden details in Vermeer’s Girl with an Earring, 2020).

Van Gogh later stated about Vermeer: “This strange painter’s palette is blue, lemon, yellow, pearl grey, black, white….the arrangement…is as characteristic of his as the black, white, grey pink is of Velazquez.” The Palette in a Girl with an Earring is Vermeer’s useful one. He executed smooth gradations and blends of tones to achieve softly modeled forms and delicate color variations. Investigations into the painting have revealed that the ultramarine is derived from precious Lapis Lazuli sourced. A red pigment from an insect from Latin-American is used for the lips. The white in the earring and the eyes are made of the same British lead.

Suppose the dialectic between ruptures and revolutions of European painting became the way European painting progressed. In that case, Vermeer’s Girl with an Earring reminds us that a certain vagueness and uncertainty, neither here nor there, isn’t always a disadvantage to moving forward in a sagacious way. Or at least to deeply reflect on the relationship between art and the ideas or theories that lie at its roots. And that is all I have to say about why Girl with an Earring is a compelling portrait.Design of Eurobills

Europe Posted on Wed, August 16, 2023 18:40:35

The European Central Bank has decided to redesign the €uro-bills, and launched a process of internal deliberation and consultation with the EU Citizenry. I have recently participated in a survey on the design of these new Euro-bills, which allowed for the choice between different design themes such as Celtic rivers, heritage, the environment , science-based, and personalities, each associated with different story-lines. My favorite one was European heritage, but I don’t think the decision-makers should rest at one theme. On the contrary they should be combined. I propose the merger of three themes for the design theme of the future Euro-bills: Personalities, Heritage & Nature. This leads me to the following proposed designs:

5 Euro

Gallileo

The Alps

European Bison

10 Euro

Niels Bohr

Pazilais monastery

Tablet of Cypriot Syllabary

20 Euro

Mozart

Circular of Royal Dacian Capitals from Sarmizegetusa

Peilican from the Danube Delta taking off from water with wings basking

50 €uro

Goethe

La Sagrada Familia

Whale

100 €uro

Jean Monnet

Lascaux painting

European Parliament

200 €uro

Vasco da Gama

Wild flowers (Orchidées, Tulips, Cherry blossoms, Poppies, Crocusses , Almond Blossoms, Wisteria).

Prague Hrad

Having applied itself to resolve the redesign issue and making space for others  to address the issue of how to make the EU into a pole in international politics, I propose the ECB proceed to rationalize the numbers of mints in Europe, without denying the national central banks members of the ECB to issue special coins, even as the number of designs on coins circulating in Europe are somewhat reduced.

On policy, I welcome the strengthening of accountability and dialogue with the European Parliament. This must extend into a public hearing on how to strengthen the international role of the Euro pur-suant to the annual report of the ECB, and a judge-led commission into the EU’s management of the debt crisis. Stream the ECB’s hearings in Parliament.

At the level of research, there is a tendency for ECB staffers to be narrowly focused on studies done by economists. Allow yourself to play broader. Invite interdisciplinary studies topics on such topics as the political economy of interest-rate setting, leadership style and training inside the ECB, development of personnel and strategies pursued. Give publicity to such pluralistic approaches to the workings of the ECB and who benefits from and factors involved in how decisions are made in real life, how the institution is led and the staff developed at a professional and individual level and the institution at a collective level. There is the issue of monetary culture in the Member States, which is rarely being given any publicity nor treated in a systematic manner in the literature let alone policies adopted to induct a more uniform culture throughout the EU.

Communicate clearly on the internationalization of the €uro and its market share in relation to its use as an invoice currency compared to the EU’s weight in trading relationship, its market share in third countries reserves, and the issuance of €uro-denominated bonds as well how the IMF’s recommen-dations on exchange rate arrangements are being applied or diverged from by the ECB.

Pronounce policy and mention strategies and €uro-diplomacy conducted on behalf of the €uro to increase the euro’s international stature. Do not shy away from giving publicity to how an integrated Foreign Policy is being conducted by EEAS, DG Trade & ECB.

Announce policy on the €uro-denominated Green Bond and strategies pursued to increase the €uro—denominated Green Bonds neglible market share.

Give voice to and communicate better the ECB’s policy advisory on how €urope’s economy could develop and partner-up with the executive branches.

Allow for greater citizenry participation through more regular surveys, social media interaction and focus groups.

Ilce dixitTALE VED OPSTILLINGSMØDET i Venstre den 25. maj 2023 på Rødding Højskole – EP24

Europe Posted on Thu, May 25, 2023 12:44:46

Mit navn er Christian Ilcus. Jeg er cand.scient.pol og har en master-grad i EU-studier. Jeg er specialist i Europæisk  Udenrigspolitik og i Mellemøsten. Jeg er en mand af verden – et resultat af en lykkelig blanding mellem en familie oprindeligt af godsforvaltere og landmænd fra Egernfjord og en gammel og ledende transylvansk slægt, hvis navn jeg bærer. Jeg er 53 år og medlem af Kolding Venstre og tidligere kortvarigt VU-formand for lokalafdelingen i Sorø under Carl Holst’s ledelse. Jeg har også været aktiv i studenterpolitik, hvor jeg lagde planer op og mobiliserede mod venstre-eskstremistisk infiltration af den danske studenter-bevægelse sammen med Bo Libergren.

Jeg stiller op til Europa-Parlamentsvalget, fordi jeg gerne vil være med til at forme Europas fremtid og bidrage til at løse de fælles udfordringer og muligheder, som Europa står overfor, såsom den politiske forening af Europa, klimaforandringer, digitalisering, globalisering, sikkerhed og demokrati.

Jeg ønsker at repræsentere Danmarks interesser og vær-dier i Europa og være en stærk stemme for Venstre og deres politikker på europæisk plan.

Jeg vil arbejde tæt sammen med andre europæiske politi-kere og aktører fra forskellige lande og partier og opbygge et netværk og indflydelse i Europa-Parlamentet og andre EU-institutioner.

Jeg ved allerede en del om Europas historie, kultur, lovgivning og politik, og ønsker at uddybe min indsigt og erfaring med  de europæiske processer og beslutninger, som påvirker vores hverdag og fremtid.

Mine mærkesager, som I kan læse mere om i  hæftet, er (1)EU strategi mod reform af FN’s Sikkerhedsråd (2) Visionsgruppe for anden og tredje fase af Europe Defence (3) Årlig Udenrigsøkonomisk redegørelse (4) Multibilateral Review af EU’s Startegisk Partnerskaber (5) En europæisk Medie- og Film strategi (6) Dannelsen af et Eu Center of Excellence of Metropolitan Governance (7) Gov.eu-platform.

Min vision for Den Europæiske Union: Jeg forudser, at Den Europæiske Union ad åre udvikler sig til en stats-ligenende fiskal-militær aktør eller en decentral føderation med et væsentligt stærkere politisk center end i dag. Dette kunne ske gennem institutionelle reformer og skatteopkrævning på mellem 5-7% af Europas BNP til EU. I stedet for at give 2000 kr om året til EU-Budgetet skal EU-borgerne ad åre give 15.000 kroner. No taxation without representation. Det er added value. Det er et bæredygtigt og holdbart ligevægtspunkt, der sikrer Europas videreudvikling og fortsatte eksistens som civilisation.

Udfordringer og muligheder for EU

De vigtigste udfordringer Europa står overfor i disse år er klimaforandringerne, digitalisering og teknologisk konkurrence, sikkerhed og forsvar.

Klimaforandringerne kræver en omfattende og ambitiøs grøn omstilling af hele økonomien og samfundet, som også kan skabe nye muligheder for vækst, innovation og beskæftigelse og sundhed. EU’s klimadiplomati indgår samtidigt i den første af mine mærkesager som en delmængde af en mere solid og effektiv strategi mod et EU sæde i FN’s sikkerhedsråd sammen med Indien og Brasilien.

EU står overfor en hastig  og dybtgående digital trans-formation, som påvirker alle sektorer og aspekter af livet. Kunstig Intelligens accelerer denne proces og skaber en ny kampplads for rivalisering mellem USA, EU og Kina omkring data, komputer-magt, talent og institutioner.

Det er vigtigt, at udvikle politikker og strategier til at håndtere de udfordringer og muligheder teknologiske landvindinger giver. E-handelssektoren i EU udgør omkring 4 milliarder kroner ud af en samlet e-handelmarkede på over 6 trillioner US dollars. Så her er der et stort uudnyttede potentiale for markedsvækst i Europa.

Digitaliseringen og kunstig intelligens kan samtidigt an-vendes som seletøj for forfølgelsen af europæiske offentlig politik målsætninger såsom et mere demokratisk EU og en bedre sammenvævet europæisk offentlighedssfære. Måske skal vi have europæiske massemedier i Europa.  Den proces vil jeg gerne være med til at bidrage til.

Sikkerhed og forsvar:

EU står overfor en usikker og ustabil gobal situation, som truer dens værdier, interesser og borgere. Det kræver en styrkelse af EU’s sikkerheds- og forsvarssamarbejde, samt en mere aktiv og selvstændig rolle i verden. Det kan også bidrage til at fremme fred, stabilitet og multilateralisme.

Jeg ønsker at sikre mig, at EU holder hvad de lover i form af realisere sine målsætninger og ved at følge op på sine politikker og strategier. Det er derfor jeg foreslår, at man nedsætter en visionsgruppe for fase to og fase tre af Europe Defense, jf. i øvrigt artikel 42 i EU-traktaten.

Men intentionen i Helsinki-målsætingerne om at oprette et 60,000 mand stor europæisk interventionsstyrke, er fak-tisk, ikke blevet gennemført. Jeg vil derfor gøre min ind-flydelse gældende for, at der blliver nedsat en parlamen-tarisk undersøgelseskommission af årsagerne til forsinkel-sen af Helsinki-målsætningerne. EU’s militære operatio-nelle bidrag er nu nede på 5000 mand i såkaldt deploye-ringskapacitet. Udviklingen viser, at den kan der hurtigt blive brug for.

Europæerne regerede engang verden. I dag er de ikke længere herre i eget hus.

Venstre gør i sit EU-program Et Trygt Danmark i et stærkt Europa sig til talsmand for styrket samarbejde om klima og miljø, vækst og konkurrenceevne, sikkerhed og forsvar, demokrati og retsstat eller migration og integration. Mit forslag om en årlig udenrigsøkonomisk redegørelse omfatter en styrkelse af EU’s konkurrenceevne hinsides konkurencepagten, som Troels var med til at bære igen-nem sidst Venstre var i regering. Eller som det hedder i regeringens nye sikkerhedsstartegi:”Tiden kalder på et  helhjertet dansk engagement i EU. Og på et EU, der ranker ryggen og fylder mere på den  udenrigspolitiske scene”.

Flere af mine mærkesager flugter godt med denne prag-matiske idealisme. Den, der ikke er imod mig, er med mig.

Der går samtidigt en transnational skillelinje igennem EU’s politiske system, der deler Europa op mellem dem, der ønsker et transnationalt fælleskab og løsninger og dem,der ønsker at fastholde national kontrol. Derfor er der brug for styrket fælles politikker og strategier for at fastholde sammenhængskraften i Den Europæiske Union. Udvikling-en af en europæisk kapitalisme med egne mål og værdier, en Europæisk Udenrigsøkonomisk Politik, styrket og inte-greret europæisk grænseforvaltning er alle tre en del heraf.

Eksempler på hvordan jeg kunne fremme Venstres politik og værdier i Europa

Som medlem af Europa-Parlamentet for Venstre vil jeg sikre et frit og fair indre marked, som giver muligheder for danske virksomheder og forbrugere, og som fremmer vækst, konkurrenceevne og innovation i Europa. Region Syddanmarks er godt med på DG Regions såkaldte Re-gional Competiveness Index (RCI)-score – vi lægger sådan set på en 36.plads af over 300 regioner, men halter langt bagud på innovation. Det må og skal der kunne gøres noget ved. Jeg er ikke national-liberal og sårbar, men en liberal internationalist. Derfor foreslår jeg, at Region Syddanmark ikke blot analyserer sig frem til sin score, men også udvikler handlings-orienteret strategier for at rette op. Det gør det muligt for borgerne at holde poltikerne ansvarlige for meningsfulde præstationer, at måle fremskridt hvilket skaber arbejdsglæde i forvaltningen og giver Regionens repræsentation i Bruxelles mulighed for at falde til ro. 

EU er et kompleks politisk system, der både er stabilt og tilpasningsdygtigt, harmonisk og fleksibelt. Andre systemer er rigide og kaotiske. Enkelte personer står steljt på sit med helt andre motiver.

Et er sikkert, ingen ønsker at bo i et grimt og modbydeligt miljø. Sammen med Jakob Ville i Kolding vil jeg derfor sikre, at Kolding trækker en større del af læsset i Syddanmark og deltager i relevante EU-ledede netværk indenfor byledelse.

Jeg vil arbejde for at styrke EU’s grønne omstilling og klimaindsats, som er i overenstemmelse med Venstres vision om et grønt og bæredygtigt Danmark. Jeg vil også arbejde for at sikre en retfærdig og socialt ansvarlig omstilling, som tager hensyn til de forksellige forudsæt-ninger og behov i Danmark og i Region Syddanmark.

Jeg vil arbejde for at styrke EU’s demokratiske legitimitet og nærhed til borgerne, som er afgørende for Venstres værdier om folkestyre og frihed. Jeg støtter også tanken om en europæisk valgkreds og transnationale lister. Jeg ser frem til den dag, EU-Kommissærer kan blive valgt som i Danmark med udgangspunkt i en demokratisk valgt forsamling. For europæerne ønsker en regering, der repræsenterer alle europæerne og som har en uafhængig vilje.

Afslutning

Kære Venstre-medlemmer

Jeg har i dag fortalt jer om, hvorfor jeg stiller op til Europa- Parlamentet for Venstre og hvad jeg vil arbejde for. Jeg også givet jer nogle eksempler på de udfordringer og muligheder, som EU står overfor i disse år, og hvordan Venstre kan bidrage til at løse dem. Med min tale ønsker jeg at forene nåde med styrke og gøre mine tanker for-ståelige såvel som brugbare forenet med en gennem-tænkt plan for at forene Europa.

En pil finder sit mål.

Jeg vil gerne være jeres stemme og kæmpe for Venstres politik og værdier på europæisk plan. Jeg vil gerne arbejde for et trygt Danmark i et stærkt Europa, et stærkt sikker-heds- og forsvarspolitisk samarbjde og et demokratisk og borgernært EU.

Europa står overfor store udfordringer, sandelig. Også jeg har vilje til at lede – i Europa. Take it easy, boy, boy. I har hørt min diagnose om Europas nuværende tilstand og betingelserne under hvilke supranational lederskab udfolder sig. Jeg har tilkendegivet, hvad der kommer til at ske i fremtiden.

Europa er det venligste af alle politiske systemer, nej af alle regioner.

Den Europæiske Union er født ud af den fransk-tyske  struktureret rivalisering med det formål at skabe fred og forsoning i Europa. Vi skal agte herpå, men samtidigt skabe et bedre og mere rigtigt Europa. Jeg vil et nyt Europa, en ny europæisk orden, og at EU påtager sig rollen som en indflydelsesrig geoøkonomisk aktør og balancator i verdenspolitikken. 

Jeg vil gøre min indflydelse gældende for at tilvejebringe betingelserne for at Europa bliver politisk, økonomisk, socialt og kulturelt forenet. Det skal ske indenfor en generation. Og det sker ikke af sig selv. Man kan ikke arbejde fra træet, hvis ikke man har den rette skulptør.

Jeg vil mobilisere mine indre ressourcer for at bevæge Den Europæiske Union et væsentligt stykke fremad mod sit politiske slutmål og sikre et langt stærkere politisk center end i dag.

Men jeg kan ikke gøre det alene. Jeg har brug for jeres støtte og opbakning. Jeg har brug for jeres stemmer og jeres engagement. Jeg har brug for jer som mine partnere og medpillere i Europa.

Derfor beder jeg jer om at give mig jeres tillid og jeres mandat til at repræsentere Venstre i Europa Parlamentet. Sammen kan vi gøre en forskel for Danmark og for Europa.

Tak for jeres opmærksomhed !Towards a European Capitalism

Europe Posted on Sun, May 21, 2023 13:44:26

There has been some discussion about European capitalism in the academic literature, but action needs to be taken. For instance, Vivien A. Schmidt, in her 2002 book The Futures of European Capitalism, asserts that European countries’ political-economic policies, practices, and discourses have changed profoundly in response to Europeanization, even more so in response to globalization. National policies may now be more similar, especially when they follow standard European guidelines, but they are not the same.  National practices, although moving in the same general direction towards more excellent market orientation, continue to be distinguishable into not just one or even two but three varieties, according to Vivien Schmidt. Economic adjustment comes in various disguises.

The advent of the Euro and the intensification of globalization, which can no longer be reduced to the innovation of the US economy, require policymakers to consider how to forge European capitalism.

An action plan on how to forge European capitalism could be something like this:

 • Define the concept and goals of European capitalism, considering the diversity and complexity of the European economic and political landscape, as well as the challenges and opportunities posed by globalization, digitalization, and environmental issues.
 • Identify the expected value and principles that underpin European capitalism, such as democracy, human rights, social justice, innovation, competitiveness, and sustainability.
 • Analyse the existing varieties of capitalism in Europe, such as state-led capitalism in France, market capitalism in Britain, and the social market capitalism in Germany, and asses their strengths and weaknesses, as well as their compatibility and complementarity.
 • Develop a framework and a strategy for enhancing cooperation and coordination among EU members and institutions on key policy areas that affect European capitalism, such as trade, finance, taxation, regulation, innovation, education, social protection, and climate action.
 • Promote a discourse and a narrative that legitimizes and communicates the vision and benefits of European capitalism to the public, the media, the business sector, and other stakeholders, both within and outside Europe.
 • Monitor and evaluate the progress and impact of the action plan on European capitalism, using relevant indicators and benchmarks, and adjust the plan as needed based on feedback and changing circumstances.

This has to be compared to the Great power politics unleashed by the technological revolution, which Glenn Diesen examined in his book Great Power Politics – In the Fourth Industrial Revolution -The Geoeconomics of technological sovereignty. Diesen’s book argues that the fourth industrial revolution will profoundly impact great power politics as states compete for technological independence and innovation. He also suggests that the EU must develop a coherent and strategic approach to geoeconomics and a new ideology that can accommodate the societal transformation of new technologies. The action plan on how to forge European capitalism could draw on Diesen’s analysis and recommendations and address the challenges and opportunities the Eu faces in the global technological competition.

In this regard, a comparison between Diesen’s book and McKinsey’s report Securing Europe’s Competitiveness: Addressing the technology gap is instructive. Diesen’s book and McKinsey’s report highlight the importance and urgency of technology for Europe’s competitiveness, resilience, and sovereignty in the context of the fourth industrial revolution and global geopolitical competition. Moreover, they identify Europe’s gaps and challenges regarding innovation, investment, regulation, and adoption of critical technologies such as AI, data, cloud, cybersecurity, biotechnology, and green technologies.

Disen’s book and McKinsey’s report also offer recommendations and insights on how Europe can address its technology gap and achieve its strategic goals. Hey, both emphasize the need for a coherent and coordinated approach to technology policy at the EU level and a more robust collaboration and alignment among member states, industry and academia, and civil society. They both also suggest some areas where Europe can leverage its strengths and opportunities,  such as its large single market, high-quality human capital, regulatory power, and commitment to sustainability and social justice.

However, Diesen’s book and McKinsey’s report differ in some aspects and perspectives. Diesen’s book adopts a more geopolitical and geoeconomic lens, focusing on how technology affects the balance of power and influence among significant regions and actors worldwide. He also explores technology’s ideological and societal implications for Europe’s identity and values. McKinsey’s report adopts a more business-oriented and sectoral lens, focusing on how technology affects the performance of growth of European companies and industries. He also provides a more granular and quantitative analysis of the costs and benefits of technology for Europe’s economy and society.

I recommend that The European Commission adopt an EU technology policy. The legal basis could be TFEU 173, 179 & 190.

Von der Leyen’s actions as president of the European Commission reflect her vision of a Europe that works for all, with a strong focus on green and digital transitions, social justice, and global leadership. She has launched several initiatives and policies that aim to foster European innovation, competitiveness, and sovereignty in key sectors such as energy, health, data, and artificial intelligence; She has also advocated for a more vital role of the EU in the world, especially in promoting multilateralism, human rights, and democracy. The action plan on how to forge European capitalism could align with von der Leyen’s actions and priorities and support her efforts to achieve a more resilient, sustainable, and fair Europe. A technology policy proper would underpin this effort. Or as Helmut Kohl once said: Bypasses are sometimes through passes in politics.

Christian ILCUS

21.05.2023Towards an EU Strategy on UNSC Reform

Europe, Uncategorised Posted on Tue, May 31, 2022 13:25:50
EU has a policy of UNSC reform. It needs a strategy for UNSC reform. In the following a four-pronged strategy towards UNSC reform is outlined and summarized. You may read the full article by searching Christian ILCUS and EU Strategy towards UNSC reform and academia.edu.
According to the TFEU article 21 (2) litra h, the Union decides and implements common policies and ensures a high degree of cooperation in order to “promote an international system, which builds on stronger multilateral cooperation and good global governance’. This new framework captures the bigger picture so that the hidden nature of things are discovered. Thus
EU leadership in global affairs could be restored. This could also facilitate the articulation of EU Strategies towards policy goal of UNSC reform. Four EU strategies on UNSC reform are proposed: (1) UNFCC-diplomacy (2) Further IMF reform (3) Energy governance (4) cost-benefit analysis of UN Sustainable Development Millennium goals.
EU’s climate diplomacy is conceptualized in the context of changing patterns of global governance. This is good, as it unfolds in a UN context and requires action and mobilization at global, regional, national and local levels. When focusing narrowly on UFCCC-diplomacy, EU’s policy activism has worked well as it has mobilized all forces and appealed to the strengths of EU, while not pretending to be something which EU is not: a state. The European institutions have demonstrated a keen awareness of the stakes involved, leveraging its agency as a force for globalization which environmental issues are closely linked with. It has acted at regional level as well, given the differences in climate action in the world. This makes UNFCCC-diplomacy an obvious candidate for a great power strategy towards UNSC reform. EU’s role appear to be limited by the fact that it in many cases it have already implemented bottom-up legislation required by the evolving top-down framework climate convention. The interaction between the two processes need to be better understood for a harmonious development of a low-carbon economy with EU at its center. Cities and regions need to be harnessed under the European Green Deal, such as is the case with Green City Accord focusing environmental management in areas of air, water, nature and biodiversity, circular economy, waste, noise. The industrial muscles of low-carbon industries could be further strengthened through “competence, ownership and political independence” and across sectors . IMF staffers have proposed a green investment fund at EU-level. As the climate emperor is getting dressed, the EU, which counts for only 8% of the world’s emissions, has made climate change a central element of its external policy. It works with its global partners to strengthen international engagement on climate, works through bilateral agreements with developed nations to take bold action against global warming, works in the multilateral COP-meetings in order to push other countries to do more to address the climate crisis . Further research is needed on EU’s influence throughout the climate policy cycle of agenda-formation, negotiation and decision-making, implementation and further development on the global environmental regime. Clearly, the political emphasis should be on technological innovation, forest planting, institution-building & policy-development and assistance on an adequate energy transition design city-to-city cooperation rather than just climate finance in order to bridge the gap between declaratory politics and practice . That is to say, EU’s Climate Diplomacy should remain anchored in the evolving framework of UNFCCC, good governance, a green political economy, the competitive edge of business rather than in looks behind the mirror a la Persian mystics. The fact is the Paris-agreements’ real contribution towards the lowering of the global temperature is not substantial.
More could be done on desertification within the Barcelona-process and more funds should be allocated towards the Green Wall in Africa. EU’s commitment to the 370 million Indigenous Peoples, their self-development and political status may “advance the implement-tation and impact of EU’s existing external policies”, EU COM stated somewhat ritualistically in 2017 , while IWGIA in contrast emphasizes “participation and inclusion” of Indigenous People may enrich EU’s European Green Deal and Biodiversity Strategy, a more spontaneous order
IMF
The 2010/2016 IMF reform was supported by the US administration, and promoted by IMF’s European Managing Director Dominique Strauss-Kahn, supported by EU. That is to say, the findings are consistent with research on EU’s economic policy, which states that EU is not playing a sole leadership role but exercise influence through shared leadership (Woolcock, 2017:172). Indeed, the shared leadership of EU and US is a necessary if no longer sufficient condition for moving reform of the international monetary system forward. The IMF 2010 reform was to be implemented in the context of the debt crisis in the €urozone, which revealed many tensions in the Eurozone. The EU suddenly became policy-taker instead of international monetary policy-maker. The debt crisis in the eurozone has changed the relationship between EU and IMF, IMF and non-Western countries, whilst the collective solution to the crisis in terms of a four-pronged strategy identified by Professor Benjamin Cohen in 2007 still has to gain full traction in 2022 . This includes a harmonization of the debt issuance calendars in conjunction of the use of Italian, French and German benchmarks administered by a debt management office in ECB, which could be complemented by an EU-tax collection office in the European Commission. Perhaps EU should develop into a decentral federation. This approach is both inferior and superior to status quo. Meanwhile, a working group on global economic governance in the council has been put forward by Parliamentary researchers along with recommendations on improvement of IMF-EU cooperation. These are good ideas. The forum between the ECB and the Chinese Central Bank is a sign of reform not being enacted from within IMF. Or a sign of a return to orderly change under the rules of IMF.
Given the resistance of US Congress to enact the 2010 IMF reforms, one scenario would be to fall back on exploiting the IMF rules fully. The view from the South is represented by Ocampo, who lists the role of reserves, exchange rate system and the role of regional integration schemes. The EU should position itself between the US and the South if further IMF reform is to be enacted to reflect the changing power and growth of emerging markets. EU definitely need to develop the Economic Union. The ultimate goal must be to lessen the need for coordination of economic policies within IMF as far as EU and its member states are concerned. EU banks could also do more to share the burden of IMF lending. This has to be compared to the introduction of loan instruments designed to help the developing countries at IMF.
After all, the IMF is a suitable locus for a comprehensive reform of the international monetary system based on “stable but adjustable par values”. An evolutionary and step-by-step approach remains valid. The ECB should speak with one voice for the €urozone at IMF in their discussions on exchange rate policy, while the member states of EU are cordially invited to proceed with capital markets union “resolutely”. Next, EU could join the G-20 in demanding an EU seat at IMF Executive Board to replace the Member State seats at IMF in conjunction with further reform of IMF quotas in order to accommodate the growth of China and the developing countries’ need for better representation and prudential lending. This would entail reform of the IMF articles of Agreement. Perhaps the EU Commission should also have one EU seat at G-20. In time, a global managed floating exchange rate system, fit for the 21st Century from a European perspective could be envisaged between the dollar, Euro, Yuan, Yen, Rupee and, in time, perhaps even the Rouble. This will not happen spontaneously but be preceded by coordination, and would promote export-driven and capital-intensive economies. The idea is not to go back to fixed exchange rate regime a la Bretton Woods, but a hybrid exchange rate system globally anchored in American, European and Chinese and others interests. This could also serve to keep China a satisfied power during a period of transition in the international system (Ross & Feng, 2008:92ff, Wouters, 2012). Significant reforms have been introduced in IMF concerning macroeconomic policy dialogue involving G-20 and the IMF in terms of consolidated Multilateral Surveillance Report, the Spillover Report and the External Sector Report and Financial Sector Assessment Programs, moves that are equally designed to promote trade and impose discipline desired by decision-makers, on the financial sector of the US. The mis-management of the debt crisis in the €urozone in terms asymmetric adjustment and sovereign debt crisis and the spill-over effects of the expansionary monetary policies of developed countries on emerging markets are examples of the limits to IMF’s reach. As Ocampo (2017) puts it IMF should “move to specific targets for macroeconomic indicators, particularly the current account and foreign exchange reserve levels”. In the latter case EU has supported the extended use of Special Drawing Rights (SDR), which is complementary to a de facto exchange rate band between major currencies. In general, EU, US and China leadership at IMF would benefit the smooth transition in the international system. This has to be compared to a strengthening of Article IV-consultation between EU and IMF and the Global economic forecasts by IMF about the risks of a stagflationary shock notably in Europe in terms of raising prices and lower household income and lower corporate output. There is no return to a stable exchange rates but a revival of a new exchange rate system. To sum up, the Bretton Woods-system is alive and kicking. In time, the IMF may have to move to Shanghai under current IMF rules.
Energy governance
First, there is a lacunae in the literature on EU’s Actorness in energy markets and its links to the interactions in interdependent and global energy markets. Second, a short survey of the literature suggests the internal market and market integration and the attendant policy linkages in gas and the use the €uro in energy trade play a certain role in the regionalization of gas markets. Third, a concept is introduced for the leveraging of EU and Member States power in the energy markets in an integrated manner, so at to empower strategic and market approaches on a par with supply-side and demand-side economics in the energy markets. Energy is namely an integral part of state strategy and energy regimes influences the center of gravity in geopolitical terms. And the center of gravity is moving towards Asia on consumption and the Middle East on production. . This has to be compared to the overdue need for a normalization of interest rates to curb galloping inflation by ECB, which henceforth has been accommodating rather than neutral. This derailment doesn’t excuse the half-measures adopted by the Commission, which seeks a system transition toward green energy before enacting the proposed scheme in full. Unfortunately, a new activism has been introduced emancipated from IEA with the RepowerEU-policy. The underlying problem is EU’s energy dependency rate. EU’s putative energy governance diplomacy as outlined in this chapter is both distinct from climate change diplomacy and inserts itself into the tug-of-war between oil consumers and oil producers. It retains salience amidst the escalating crisis over the Russian invasion of Ukraine and US ban on oil imports. At the same time, the price signal on return on alternative fuel remains relevant, and, as is the increase in KSA pumping. And so, OPEC+ may fall by the wayside as has other price fixing regimes of the past. Fourth, the provisions on EU investment in oil and gas producing countries such as Venezuela and Iran need to be fully exploited in the new European contractual basis with the two left out in the cold. This could be leveraged towards the use of the €uro in the bilateral energy trade. In general, there is a considerable investment need in oil and gas until 2030’ies. Fifth, Oil and gas resources are predicted to be depleted by 2050, at which point the world under the apparent leadership of EU must have engaged into an energy transition, which need to be addressed in an equally systematic manner at both EU-level and MS-level. Sixth, Germany should stick to and amplify the use of nuclear power in its energy mix, and in time, spearhead the introduction of fusion energy along with France. Seventh, industry, investors and policy-makers are starting to act together in implementing the Hydrogen Road Map in terms of sectoral approaches anchored in the national energy administrations to ensure smart, green transitions in EU and the Member States and thus a EU Hydroggen Strategy proper .
Cost-benefit analysis
Foreign policy is about choices, yet democracies are prone to compromise and are becoming less and less capable of making choices due to the impact of domestic politics, factional politics, the changes of role between the rulers and the ruled and the rivalry between the three branches of power (Aron,1997:102ff).This also applies to international democracies such as the one embodied in the United Nations General Assembly. Cost-benefit analysis by Lomborg and Nobel Laureates is concerned about the implementation of UN’s Millennium goals. It provides a rational choice methodology to inform priority spending of UN and Member State budgetary allocations to development aid in order to maximize welfare for the greatest amount of people per unit spent. As such it provides an answer to the need for a strengthening of sustainable development regime of the United Nations. EU’s approach to the UN Development Goals is unsatisfactory and rudimentary in their mere reflection of TFEU article 21 (2) litra d, which stipulates the goal of ‘promoting a sustainable development in economic, social and environmental regard in the developing countries in order to eradicate poverty’. The UN Development Goals lacks a strategy of implementation, and this is an opportunity for EU and UN Developments policy to better interact around a cost-benefit analysis of the UNGA-defined targets in order to implement EU & MS efforts in “a balanced and integrated manner” (Niklassson, 2019, Smith, 2019:260). Thus, EU should develop policies and adopt measures in cooperative spirit informed by public choice methodology in the development area and prioritize spending correspondingly.
Finally, in the EU Global Strategy the global commons are mentioned. It is primary UN-generated notion, which regards regulation and access to the global commons – high seas, the deep-sea beds, the atmosphere, Antarctica and outer space – as a global public good. The global commons are an area of effort for EU policy, driven by increased geoeconomic competition among the great powers rather than an ambition to transform international relations ( Gerald Stang, 2013). Further research is needed on the EU’s role within the four UN regimes. If systematically applied under a different research design this could use theoretical explanations of EU’s role on institutional variation across UN regimes.
I hereby dare submit the political need for a joint policy document on an EU strategy towards UNSC reform based on four-pronged approach transforming Berlin’s own approach to UNSC reform in order to focus EU’s policy towards a strengthening of the multilateral rules-based international order in a well-structured and disciplined manner. This corresponds to a double movement towards great powerhood towards the center and a progressive movement away from Germany. Advancement. Make some steps. Decide on the path. Discern hour after hour which direction to take. After having waked-up, a second stage present itself and a choice must be made. The use of TFEU 21 (2) litra h expresses inclusion rather than alternatives to EU policies, measures and cooperation on the four unifying practices. This help break down barriers to the Impossible. Its significance lies not only in the construction of opposition, intersection, integration and domination towards UNSC reform, but even in the awareness that we are body and soul and that the life of virtue – be it unification of Europe, be it royal duties – is exercised within the human frame. The aim is a new symbiosis rather than an internal quest for identity without external validity following uploading of EU to UN, downloading of UN to Europe. Giving, Unifying and Receiving. The result is a new balance between “right” and “good” to recreate a new good: UNSC reform. When supranational actors instead of asking how they work consider what their work can do, and decide to make EU policy on UNSC reform dovetail with strategy and incorporate Germany’s bid for a UN seat into EU’s, they are equally obliged to ensure consistency between the chosen policy domains. Or in the words of George Bernard Shaw: “ Wer kann, der tut, wer nicht kann, lehrt” . So, we shall not stop to study and comprehend European affairs and make a coherent and equitable idea about the world.EU’s Forsvarspolitik

Europe Posted on Thu, April 07, 2022 16:25:20

EU’s Forsvarspolitik

Af cand.scient.pol Christian Ilcus
E-mail: director@ilcus.eu
Piledamsvej 19, st, 6000 Kolding
Medlem af Venstre, Kolding.

Det generelle positive lys, som EU’s forsvars-og sikkerhedspolitik, er kommet ud af Lisabon-trakteten på tjener til at dække over, at der længe har været uenighed mellem Tyskland og Frankrig om visionen for EU’s Fælles Sikkerhreds-og Forsvarspolitik, dvs om fastlæggelsen og gennem-førelsen af EU’s indstilling til brugen af væbnet magt som et instrument af statecraft. Strategi må være baseret på en analyse af Europas sikkerhedsomgivelser og en vurdering af trusler og ustabi-litet, der udgår fra disse omgvelser . Hvad er de nuværende og kommende trusseler ? Hvordan skal EU reagere herpå ? Hvad er krævet for at svare på trusslerne ? Med hensyn til militær doktrin gælder det om at besvare spørgsmålet: Under hvilke betingelser og omstændigheder kan stater falde tilbage på brugen af væbnet magt og hvordan gør de det ? EU’s militære doktrin skal være konsi-stent med Den Europæiske sikkerhedssstrategi, der opregner terrorisme, spredning af masse-ødelæggelsesvåben, regionale konflikter, failed stater , organiseret kriminalitet som kilder til ustabilitet (Barbara Kunz Defending Europe ?, IRSEM, 2015).

MANDATET
I Lissabon-traktaten hedder det:”Den fælles sikkerheds-og forsvarspolitik udgør en integrerende del af den fælles udenrigs-og forsvarspolitik. Den sikrer Unionen en operationel kapacitet, der gør brug af civile og militære midler. Unionen kan anvende disse i forbindelse med opgaver uden for Unionens område med henblik på fredsbevarelse, konfliktforebyggelse og styrkelse af den internationale sikkerhed i overensstem-melse med principperne i De Forenede Nationers pagt. Udførelsen af disse hverv bygger på kapaciteter tilvejebragt af medlemsstaterne.
Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik omfatter gradvis udfordmning af en fælles EU-forsvarspolitik. Denne vil føre til et fælles forsvar, når Det Europæiske Råd træffer afgørelse herom med ensstemmighed.
Unionens politik skal overholde de forpligtelser, som visse medlemsstater, hvis fælles forsvar foregår i NATO, har i henhold til den nordatlantiske traktat, og vice-versa skal en dvære forenelig med den fælles sikkerheds-og forsvarspoltik, der fastlagt indenfor denne ramme.
Medlemsstaterne stiller civil og militær kapacitet til rådighed for Unionen til gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. De medlemsstater, der opretter multinationale styrker i fællesskab kan ligeledes stille disse styrker til rådighed for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik”
Det vil sige, at der er tre trin: (1) en fælles sikkerheds- og forsvarspolitk (2) en europæisk forsvarspolitik (3) et fælles forsvar. Styrkegenereringen er reelt et nationalt anliggende, dog således at det er hensigten at kampgrupperne bliver EU-tropper, finansieret af EU’s forsvarsfonde. NATO har forrang i det territorielle forsvar.
I det følgende er jeg optaget af hvad er og hvad vil være i de tre faser af EU’s sikkerheds- og forsvarsposture.

Er jeg europæer ? Ja det tror jeg jeg er.

DET STRATEGISKE KOMPAS

Den fælles sikkerheds-og forsvarspolitik udgør altså første fase, og det strategiske kompas indeholder en stillingtagen til, hvilke trusler EU er konfronteret med baseret på medlemsstaternes bidrag til en fælles trusselsanalyse kilderne til ustabilitet og de muligheder der eksisterer i de strategiske omgivelser og i sikkerhedsmiljøet i nærområdet:”Hvor EU ikke er aktiv og effektiv i at fremme sine interesser, indtager andre pladsen”, hedder det i det strategiske kompas. Der er dog alene blevet enighed om at gøre 5000 mand og kvinder operationelt til rådighed for Unionen, den såkalte europæiske deployeringskapacitet. Dette skal ske gennem en integreret eller værnfælles tilgang efter forbillede fra Storbritannien og Israel, idet 3 ½ kampgruppe vil blive reorganiseret til formålet. Der vil være flere øvelser til lands og til vands. Denne institutionelle orden synes at modsvare tyske præferencer (Federal Foreign Office The european Security and Defence Policy). EU kan deployere til Gaza og Transnistrien – tak for det. Der er også efter en del diskus-sioner nærmest blevet enighed om at danne et permanent EU Operationelt militært hovedkvarter ikke senere end 2025. Der vil blive oprettet en hybrid-krigs task force, og formuleret en cyber militær forsvarspolitik og en rumstrategi for sikkerhed og Forsvar vil blive udviklet, og den analytiske kapacitet udi efterretninger vil blive opgraderet og EU’s rolle som maritim sikkerhedsaktør vil blive styrket. Der vil være fælles investe-rinnger i strategiske enablers, næste generations kapabiliteter , forsvarsteknologisk innovation, teknologisk og forsvarsindustriel afhængighed vil blive reduceret. Der er i mellemtiden indført en forsvars-og sikkerhedsdialog mellem USA og EU, mens Tyrkiet er sendt til afkølning i EU’s udvidelseskø. Tilsvarende dialogfora vil blive indført med NATO og FN og med regionale partnere som OSCE, Afrikanske Union og Asean. Der er indført forsvarsfonde, et skyggebudget til finansiering af EU’s sikkerheds-og forsvarspolitik.
I det hele taget er det strategiske kompass baseret på den strategiske indsigt om Less is more, dvs det politiske formål er snart at engagere USA i Europas sikkerhed så at svigt som i Syrien og Krim ikke gentager sig snart at understøtte EU-kernens eksterne ambitioner om at udvikle EU fra en regional magtfaktor til en global stormagt på linie med Rusland, Kina og Indien. Det strategiske kompas har for så vidt været en politisk succes, i det omfang Ukraine-krisen har samlet EU og USA ( NATO) om en principielt indstilling til Rusland. Versailles-erklæringen i regi af EuCo understreger samtidigt FN som kernen for Europæisk sikkerhed, dvs at der skal udvikles europæiske operationelle kapacitet med henblik på at kunne varetage opgaver indenfor ” fredsbevarelse, konfliktforebyggelse og styrkelse af den internationale sikkerhed”. Der er Ukraines ret til selvforsvar iht FN-pagten. Erklæringen omtaler også behovet for udvidet brug af offentlige udbud indenfor EU på det militære område. En militær doktrin er det strategiske kompass ikke, men snarere en blandning mellem en handlingsplan og en road map. Spørgsmålet er med andre ord, om hvad EU kan gøre for at opfylde mandatet i traktaten og hvordan de europæiske instiutitioner kan blive mere involveret i at tilvejebringe grundlaget for en europæisk forsvarspolitik, der både kan projicere militær magt udenfor Unionens område og bidrage til det fælles territorielle forsvar sammen med NATO til lands, sø, luften, rummet, cyberspace.
Der er tre problemer med det strategiske kompas: For det første handler militær strategi om at forbinde målsætninger, handlingsmåder og ressourcer og skabe balance mellem dem, dvs midlerne skal være tilstrækkelige til at realisere målsætningerne gennem de anviste handlingsmåder. Kompasset er usikker på, om det har midlerne og opstillingen af deployeringskapaciteten og andre styrker sker uden et sikkert perspektiv om organiseringen af et operationelt hovedkvarter til at styre EU’s militære og civile missioner. Militær magt kan defineres som evnen til at udøve specfikke kampmissioner i en given situation. Dette er som omtalt i praksis reduceret til missioner i Europa og omgivelserne i den lavere ende af spektret. For det andet har de regionale sikkerheds omgivelser ændret sig til det værre, mens konkurrencen tager til globalt. Det er Europa nødt til at drage konsekvenserne af. EU har brug for hard power til at hævde sig i Europa og i verdens brænd-punkter. Det strategiske kompas forbinder imidlertid ikke trusselsanalyse med militær strategi og anvendelsen af krigsoperationelle principper. Der er samtidigt brug for politisk integrede tilgange fx gennem en EU strategi for reform af FN’s Sikkerhedsråd og et Gesamtkonzept for EU’s ti strategiske partnerskaber, herunder en årlig Europæisk udenrigsøkonomisk politik-redegørelse med dertil hørende EU & MS projektporteføjle. Der er tale om ikke blot at EU skal være mere aktiv, men ligefrem en sammentømret enhed i udenrigs- og sikkerhedspolitisk henseende.
For det tredje skal deployeringskapaciteten være logistisk integreret og bakket op af droner og fly for at være deployerbar og kunne udøve kontrol med myndighedscentre, evne at kontrollere mari-time kommunnikationslinjer og være i stand til at operere og projicere magt fra luften og rummet. En seriøs militær aktør kan forøge sin militære magt med en principel indstilling til brugen af væbnet magt som et instrument af statecraft. Disse operationelle principper er: (1) Målsætning Definition af målet og sikring af at enhver militær handling bidrager til at realisere det (2) Manøvre opnå positionel fordel (3) Overraskelse angreb på ens modstander på en uventet facon (4) Masse koncentration af militær magt for at opnå overlegenhed (5) Styrkeøkonomi at sikre sig at sekundære effekter kun opnår tilstrækkelig styrke som nødvendig (6) Offensiv tag initiativet eller den midlertidige fordel (7) Sikkerhed sikre sig at ens styrker er godt beskyttet (8) Enkelthed Undgå komplicerede planer og kommunikationsformer (9) Enhedskommando placeringen af direktionen af krig under een politisk-militær myndighed for at undgå modstridende interesser (Echevarria Military strategy). Det er nødvendigt, at fremskridt indenfor de enkelte principper bliver integreret med performance, så at strategi, operationer og governance går op i en højere enhed.
Kort sagt: Det strategiske kompas er en ræv uden hale. En model for institutionel handling snarere end en opskrift på en deployerbar styrke. A work-in-Progress. Det vil sige, at implementeringen af første fase i perioden 2022-2030 – eller hvis der præsenterer sig andre problemer før – vil bestemme hvilke politiske beslutninger EU vil kunne træffe angående anden fase: en europæisk forsvars-politik.

EU’s BIDRAG: 11 SKARPE FORSLAG
Som det fremgår er en europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik primært et anliggende mellem regeringerne. Den vil have gavn af en større rolle for EU’s institutioner for at stabilisere forbind-elserne mellem Frankrig og Tyskland, så at trusslesbilledet reelt matcher militære kapaciteter med henblik på at EU kan varetage mandatet og reagere på de akutte trusseler udenfor Unionens område. Hvordan kan EU blive mere involveret i anden fase vedrørende en europæisk forsvarspolitik ?

Den første idé er at styrke TFEU222, så at Europa Komissionens Præsident kan deployere EU soldater hver gang EU’s medlemsstater rammes af terror og naturkatastrofer i en ånd af lederskab, solidaritet og tilstedeværelse. Den anden idé er, at EU programmer og funde bliver oprettet for at virkeliggøre strategiske enablers såsom refuelling, langtrækkende sø-og lufttransport og over-vågning. Den tredje idé er at sammenlægge DG’s og kontorer der varetager opgaver med krise-styring og sikkerhed og forsvar unnder een forsvarskomissær. Den fjerde idé er at gøre EU’s hurtige reaktionsstyrke (EUFOR CROC) til en mere stående og operationel indsatsparat i stedet for som i dag som et hypotetisk studie-objekt i styrkekataloger. Den femte idé er, at oprette et egentligt militært efterretnings DG og et mindre center for targetting. Dette kunne ad åre føre til europæsering af Frankrigs atomare våben targettingpolitik i processen med at tilvejebringe grundlaget for en Europæisk forsvarspolitik og hermed forudsikke forsøg fra Tyskland på at spille til nul ved en genforhandling af af den europæiske settlement, der tilhører en forbigangen æra ( Trachtenberg A Constructed Peace). Den sjette idé er modsætningen mellem integreret og fællesskabs-baserede tilgange i det strategiske kompas og det, der sker i virkeligheden. Kommissionen skal således tage tiltag til at integrere EU’s kapabiliteter udi de militære domæner med den faktiske deployeringskapacitet. Den syvende idé er afdækning af, hvorfor Det Europæiske Interventions Intiativ (EI2) er holdt seperat fra EU og hvad Frankrigs pris er for at omdanne EI2 til en EU og NATO Certificeret styrke. Den ottende idé er at integrere EU’s tre forsvarsfonde under een EU-budgetlinie eller et mix af svesken på desken og cigarbokse som på udviklingsområdet. Den niende idé er at indføre egentlige traktatbestemmelser for en fælles våbeneksport-politik. Den tiende idé er at danne et fælles Fransk-Tysk marine korps på 10,000 mand som et permanent bidrag til Den Europæiske Maritime styrke. Den ellevte idé er at styrke EU’s sikkerheds-og forsvarscollege, så at sprogundervisning i EU’s ti strategiske partnere bliver integreret med et styrket pensum og styrkelse af kollegiet’s eksterne relationer.
Kort sagt: Institutions-opbygning, politik-udvikling, politisk vilje og en egentlig militær strategi og en principiel tilgang til brugen af væbnet magt som et instrument af statecraft er hvad EU har brug for. For intet i denne verden kan tages for givent.

FÆLLES FORSVAR
Der er reelt ingen, der ved hvordan fase tre – et fælles forsvar – vil se ud bortset fra, at Det Europæiske Råd (DER) er kompetent til at træffe beslutning om at oprette et fælles forsvar med ensstemmighed. Et forenet Norden i et stærkt Europa kunne være en af målsætningerne fx i form af en nordisk indkøb af en hangar, en nordisk barke, som Tyskland ville indordne sig ind under, Rusland lære at leve med, Storbritannien tage ad notam. Danmark kunne huse et Indfødt Folk Hus på Nordatlantens Brygge og et EU Center for Metereologi og Oceanografi i et nyt hovedkvarter med DMI.
Der kunne være fælles patruljering af u-både i EU’s søterritorium, mens en EU Flåde kunne være tilstede på verdens have. En egentlig Europa-hær på 1,4 millioner mand er det til gengæld ikke sandsynligt vil kunne handles af med medlemsstaterne, men alle officerer og rekrutter i medlems-staterne skal kunne have adgang til at tage kursusfag på EU’s sikkerheds-og forsvarskollegie. Luftrummet kunne patruljeres i fredstid af EU og i tilfælde af krig af EU og NATO. Øvelser til havs og på land og i luften med EU’s ti strategiske partnere kunne se dagens lys.

Det underliggende problem – i bredere forstand – er spørgsmålet om fred i Europa, en fred som jeg foreslår bliver gennemført ved at danne en decentral føderation omfattende Tyrkiet i kontekst med opbygningen af et stærkt europæisk politisk lederskab ad åre en Europæisk Atomstyrke, sammenligneligt med 5-7% af BNP i skatteopkrævning til centeret under et fælles forsvar. Lad os sammen føre det Europa, Lissabon-traktaten udstikker, op til sin maksimale ydekraft. Kort sagt: Nationalstaten er blevet for lille til de store udfordringer, for stor til de små opgaver.
Er I stadig med mig ?

ELEFANTEN OG MUSEN
EU er en militær mus, som elefanter bliver bange for, mens andre famler efter at definere dyret. Der er ingen fare for, at Danmark bliver fanget i et storpolitisk spil ved at afskaffe forsvarsforbeholdet. Dertil er barren sat for lavt i det strategiske kompas. Den mer-sikkerhed, det giver, er baseret på et hypothek. Det skal sammen-holdes med, at DER ikke har fundet anledning til at ændre kurs som følge af Ukraine-krisen i tillidsfuld forventning om, at sanktioner, diplomati, defensiv militær deployering samt politisk-militær og humanitær hjælp til Ukraine vil tilvejebringe betingelserne for en tilfredsstillende fred med Rusland. Konsensus om hvilken type af militær hjælp og betingelserne for ophævelse af sanktioner er det værd at diskutere i EU-kredsen. Ukraine kan vinde krigen, og det er afgørende at landet får den militære hjælp der kan bidrage til at Vesten vinder freden. Vi må bekæmpe vor frygt for Rusland og handle beslutsomt.
Danskerne er ikke dårlige europæere. Der er problemer i Baltikum og i Arktis. Rusland har indladt sig på en strategisk tilbagerulning, landet giver aldrig op. USA kan vende tilbage til en rolle som off-shore balancer uden den store interesse i Europa og i Asien, hvor Kina er en tilfredsstillet magt under den internationale orden. I lyset heraf har partierne bag det nationale kompromis anbefalet at afskaffe forsvarsforbeholdet. Man blander ikke de regerendes opgave sammen med de regeredes rolle.

Og dog så er der fælles regler i Lissabon-traktaten, som udstikker nogle udviklingsperspektiver og samtidigt gør det ønskeligt at Europa-Kommissionen bliver mere involveret i dels at sikre en brerede og bedre svar på Europas trusselsbillede indenfor eksisterende styrkebidrag dels at tilvejebringe grundlaget for en EU-forsvarspolitik, der med tiden kunne udvikle sig til et fælles forsvar. Der er samtidigt taget initiativ til at sikre et transatlantisk alternativ til NATO skulle USA svigte Europa igen. Det vil sige, at der til stadighed eksisterer en spændning mellem de europæiske institutioners udøvelse af deres mandat og medlemsstaternes ønske om at fastholde kontrol. Så når vi skal undersøge hvad der er passende, må vi mentalt forstå og reflektere over alle aspekter. Vi må samtidigt etablere hvem og hvad for en person vi ønsker at være og hvilket mønster af liv vi ønsker at tilegne os i Europa. Og hvis livet giver dig citron, så lav citronade.

Læser, danskere, landsmænd -Der er tre gode grunde til at danskerne skal stemme JA til at afskaffe forsvarsforbeholdet. For det første for at indlejre værdier, processer, markedsadgang under EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik i den nationale forsvarspolitik. For det andet for at positionere Danmark i et forenet Norden i et stærkt Europa. For det tredje for at tage en aktie i genforhandlingen af den europæiske settlement, dvs bidrage til at identificere en europæisk løsning på spørgsmålet om Tysklands adgang til a-våben som transcenderer problemet men ikke erstatter medlemsstaternes forsvar. Vi kaldte vor Chihuahua for Goliath.

Alt i alt handler danskernes valg om at skabe balance og at skabe fællesskab og vise politisk engagement.


Rusland og Europa

Europe Posted on Wed, December 22, 2021 12:05:33

Rusland og Europa

Visserligt er Ruslands to traktats initiative om sikkerhedsgarantier og foran-staltninger en gylden mulighed for at forhandle fremtiden for forbindelserne mellem Ukraine og Rusland, Rusland og Den Europæiske Union. For Rusland fører hybridkrig og bluffer. Moskva har ingen interesse i krig, men at blive anerkendt som USA ligeværdige i en stort anlagt forhandling om Europa. Pointen er, at to traktatsforslagets dybere struktur er forholdet til Ukraine og til Europa. Hvordan skal vi reagere ?
Ukraine
Efter at have gået hvert til sit i 1991 har Rusland søgt at reintegrere Ukraine I en indflydelsessfære. Dette er drevet af politiske ambitioner og begær efter et Eurasiatisk imperium. Stepperne nærer rastløshed. Hvad kan der gøres ? For det første gælder om at bevæbne Ukraine og at deployere soldater til Kiev og Kharkiv. For det andet kunne Rusland betale en løsesum på 1 trillion €uro for Krim. Seperatiststyrker og russiske tropper kunne forlade Donbas regionen. For det tredje kunne Scenariaer blive udviklet med henblik på traktatsligt samarbejde mellem Ukraine og Rusland.
Ukraine kan tiltræde EU, men ikke NATO.
Belarus
Belarus ville komme under Ruslands sikkerhedsparraply , men der vil også blive frie nyvalg i.e. Lukashenko må være red til at forlade sine politiske embeder.
Moldova
Republikken Moldova kan tiltræde EU og NATO enten som uafhængigt land eller gennem genforening med Rumænien.
Syd Ossetien, Abkhasien & Transnistria
Russiske fredsbevarende styrker vil blive lettet for deres byrder til genstand for en forhandling mellem mellem EU-USA-Rusland.
Europæisk Stabiliseringsstyrke vil blive deployeret til Transnistries.
Georgien skal være frit il at vælge alliance – NATO & EU – forudsat at det bliver forvandlet til en føderation.
EU-Rusland
Engang sanktioner er hævet, vil EU-Ruslands strategiske partnerskab blive relanceret, inklusiv systematisk dialog om sikkerhed og forsvar og implikationer af EU’s udvidelse. EU engarerer Rusland in Østersøen, Arktis og Sortehavet. EU opgraderere substantielt sin Sortehavsstrategi, inclusive en uafhængig budgetlinie.
Mellemøsten
Middelhavet er Europas sydlige nære udland. Rusland er tilstede i Libyen og i Syrien. Vil Rusland forlade de to lande ? Elller er Middelhavet en åben og pluralistisk region ligesom Sortehavet ?


EU og Rusland har noget at tale om og at forhandle om, men det bliver ikke om et mafiotisk initiativ, som skal gendanne en russisk indenflydelsessfære i de tidligere sovjetrepublikker, som alle er ved at vende sig mod Europa. Derimod kan vi godt forhandle med Rusland om ting, som vedrører begge parter og som anerkender at vi alle er mennnesker med bedstforældre, som ønsker at vi ikke skal græmmme os men leve livet i nuet.
I øvrigt ville integrationen af det tidligere sovjetunionen i Ruslands indflydelses-sfære vil ikke forene et organisk hele med individuel frihed, men undertrykke nationaliteterne og individuel frihed under et russisk imperium..Europe Defence

Europe, Uncategorised Posted on Mon, December 20, 2021 18:47:55

It is useful from time to another to recognize the virtue and piety of man in harmony with his life, in the absence of ambition and disinterest in honors. The strategic compass paints a subtle horizon, yet not without ambition, as it offers support to the US in the Indo-pacific in return for US support for her yearning for great powerhood in Europe and adjacent areas. One must pause to consider whether the strategic compass can succeed in resolving the conflicting demands of deterring Russia and China and to become security provider in its near abroad in cooperation with the United States. Can EU combine, without undermining either or both, an ideal of European Security and Defence Policy with the submergence of EU in a greater Western “organic” whole ?
I propose the following to rouse the audience from its dogmatic slumber to make a more tightly-knit Europe Defense . Increasingly, the ESDP must be organized around integrated and community-based approaches rather than joint and coordinated , without ignoring the potential of more rational organization of European capabilities , even as defense integration is pursued in a spirit strategic autonomy and operational interdependence. A state must have a common defense, yet EU could not , for now, strive for more than being an integrated fiscal-military actor. And so, EU must scale-up in order to be able to shape the international environment and attain greater balance in transatlantic relations the difficulty of which should not be underestimated:

Institution–Building

• Command-and-Control cell in the EU COM Pres Office to guide the insertion of EU Battle Groups under article 222 EU Solidairty clause: terrorism and natural disaster and pandemics. Thus, prerogative to assist to shift to EU COM Presidency rather than an alliance by mere request upon civilian protection.
• A EU Defence Commissioner uniting all offices dealing with defence matters – EEAS defense structures, DG DEFIS, crisis management structures from DG ECHO – & Frontex in the EU Commission.
• Europe Defense Agency (EDA) Forum for Sustainable Development > Center for Alternative Fuel. Consider a council working party between defence and energy on sustainable development.
• Grand strategy formulation process every fifth year. Consider European European Security Office in the EU COM Presidents Office.
• An ESDP budget line with tax receipts allocated by Parliament upon proposal by the EU Commission following decision by the General Affairs Council towards financing of purposes related to ESDP. Thus, off-budget defense funds such as European Defense Fund, European Peace Facility, Connecting Europe facility to be brought on-budget in the middle term (5-7 years).
• Defence dialogue inserted into EU’s strategic partnerships, in the case of EU-US partnership, without prejudice to NATO Article V-cooperation. Strengthening of EU-NATO partnership allowing for dual-hatted troops.
• A 30,000 logistically integrated European Intervention Force ((EIF) backed-up by air combat system and drones to be resorted to by the Council at the propo-sal of the EU Commission upon consultation by the European Parliament.
• Consider a 10,000 EU Marine Corps following a joint Franco-German initiative.
• An Intel4 Review under the new General-Directorate for Military Intelligence numbering 1200 men and women
• An EU Military Targeting Center numbering 30 employees to be established medium-term acting en liaison with the EU Military Intel DG.
• An European Centre of Oceanography and Metereology (ECOM) to be located in Malmø ( flanked by an Indigenous People Centre in CPH in support of EU’s IP Policy).
• Joint Support Coordination Cell to be transformed into Joint Support Coordination Center numbering 125 staffers, seconded by EU and Member states. Consider to include therein a unit on development, concepts and doctrine for multi-domain integration, to act in liaison with EU Military Staff ( EUMS). Institute for Security Studies ?
• The Military Planning and Conduct Capability (MPCC) to be transformed into a permanent EU Operational Headquarters EU OHQ by 2025 for the operational conduct of all civilian and military ESDP missions.
• Strengthening of the European Security and Defense College (ESDC) vis-à-vis Member States & External partners’ Military Academies to comprise a two-year MA &and opportunities for practical ECTS-credited training modules in leadership & people management, European history, geography, sociology, English, foreign languages, International Security Studies, Policy & Strategy in the Origins, Conduct and Termination of War, International Political Economy, Intelligence, Space Policy, Systems & decision sciences, military strategy. Naval Strategy, Cyber Power, Deterrence, UN & Peacekeeping, Disarmament and Arms control.

Policy

• Strengthening of the TFEU’s provisions on a European Arms Export Policy as backed-up by European industrial mergers and strategic alliances.
• Air Security: Regular patrols of EU’s Air Space by European avionics – EU Air Guard – without prejudice to NATO article V-contingencies. Air Security strategy to be promulgated in due time. Air-to-air refuelling and long-range air transport capability to be procured by EU.
• Maritime Europe: Coordinated Maritime Presence (CMP) to encompass eva-cuation capability/rescue operations. EU maritime security strategy & action plan to be reviewed regularly. Long-range sea transport is to be procured by EU.
• Long- Term: EU Military Attachés in EU Delegations to strategic partnership-countries.
• Annual Joint EU-NATO Military Exercises, included measured against TEU Article 42(7) content & North Atlantic Treaty article V-contingencies.
• Bi-annual military exercises between EU & Strategic partnership-countries in the middle term ( +5-7 years).Russia and EU

Europe Posted on Mon, December 20, 2021 18:45:59

EU and Russia

Certainly, Russia two treaty proposal on security guarantees and measures constitute an opportunity address systematically the future of the relationship between Ukraine and Russia, Russia and the European Union:

Ukraine
Since parting ways in 1991 Russia has sought to reintegrate Ukraine into its orbit. This is driven by ambition and a desire for a Eurasien empire. The steppes nurture restlessness. What be done ? Russia could pay a ransom of 1 trillion USdollars for Crimnea. Seperatist forces and Russian forces should leave the Donbass region. Scenarios could be build on treaty-based cooperation between Ukraine and Russia.
Ukraine to accede to Eu, but not NATO.
Belarus
Belarus to come under Russia security protection, yet free elections also to be held, i.e. Lukashenko must be ready to leave political office.
Moldova
The republic of Moldova to accede to NATO and EU either as an independent country or through reunification with Romania.

South Ossetia, Abkhazia & Transnistria
Russian PKF to be relived of their duties subject to a negotiation between EU, the US and Russia..
EU Stabilisation Force to be deployed to Transnistria.
Georgia to be free to choose alliance – NATO & EU – provided it is transformed into a federation.
EU-Russia
Once sanctions are lifted, strategic partnership to be launched, including dialogue on security and defence and implications of EU enlargement for Russia. Eu to engage Russia in Baltic, Arctic and Black Sea. EU to substantially upgrade Black Sea Strategy, included independent budget line.
Plenty f opportunities for influencing EU policy

Europe Posted on Fri, April 26, 2019 20:16:13

As a new cycle
of EU politics approaches, there are plenty of opportunities
to advance the EU integration project:

1. EU
Media Carriers

An initiative towards the formation of
a European public sphere, implying the designation of five tv networks to be
installed into all television sets of EU citizens.

Entry point
France24: Editorial intervention and design statement on new HQ.

For a modelling
of a European public sphere, see paper on ICT at amazon.com

To be buttressed
by a doubling of funds for the MEDIA-programme.

2. Dialogue
with the Vatican

See
blog at www.ilcus.eu/rulle

3. EMU
– the fourth dimension

I’m in favor of developing a Euro Bond-regime towards
a streamlined model, whereby Italy ( 2ys), France (5ys) and Germany (10 ys)
guarantees the futures debt issuance of the Eurozone under harmonized issuance
calendars, to be administed by a
centralized debt mamangement office.

4. EU
Center of Excellence on Metropolitan Governance

To be created to develop standards of excellence in
metropolitan governance in support of disbursement of cohesion funds based on
standards of urban governance such as global urban power index. To include a capital district building programme and to be
backed-up by research at ULB Bruxelles on city governance.

5. Introduction
of EU an pilot tax

We
are in favour of the introduction of an EU tax, initially as a pilot scheme in
Europe’s regions, included Lombardia, Catalonia, Flandern, Crete and Burgundy.

6.
Harmonisation of budget and election cycle

The
TFEU opens-up the possibity of harmonizing the budget cycle to five years to
coincide with the elelction cycle of the European parliament.

7. Energy
Governance

EU must finally develop into a fully-fledged energy
actor in the energy markets, see www.europeanenergyaffairs.eu

To be one of four strategies towards UNSC-reform. The
others area Gaia-centric approach, organized around UNCED-diplomacy ( the
Climate Treaty), IMF/World bank-reform and then anthroprocentric, focusing on
maximizing welfare for as many people as possible ( Copenhagen Consensus).

8. Climate
Governance

I am in favour of a reform of the Paris agreement
based on greater funds for research and development of green technologies.

Building of the research vessel Aurora Borealis under
Europolar, if necessary through allocation of EU funds.

9. Defence

I would like to see the installation of a defense commissioner
as head of the defense DG to manage the future security and defense policies of
the European Union.

10. MEPP

I’d like to see a more active role of EU in the Middle
East Peace Process. A review of the Euro-MED strategy is long overdue towards a
substantial increase in funding, included for EIB’s North African offices.

11. Enlargement
and Integration

Enlargement of the European Union to Montenegro and
North Macedonia, and subsequently Serbia, Bosnia and Kosovo and Albania is on
the agenda during the next presidential term 2019-2024. There is Turkey pending
a resolution and solution to the Cyprus conflict en faute de mieux a
strategic partnership could be envisaged.

12. Treaty
Reform

To crown the effort, treaty change could be
introduced.

On the IGC Agenda are (a) the universalization of the
community method – 1 st plliarization (b)
editorial: the insertion of the Charter for Fundametal Human Rights at
the top of the treaties (c) integration of the Financial pact into the
Treaties, (d) regulation of a Common European Defence (e) insertion of articles
on EU as a foreign economic actor (f) insertion of articles concerning a
strengthening of the EU Com Presidency prerogatives under the alliance clause (g) majority voting in the field of CFSP.Next »