Christian Ilcus[1]

Abstract  The article’s purpose is to contribute to the discussion of the revision of the PET law. The Danish Intelligence and Security Police have faced many challenges and opportunities these years. An excellent opportunity to address those is the revision of the PET law. Based on his own experiences, the author recommends a thorough preparation of a political, strategic, administrative, and economic nature to restore trust in the service and strengthen and modernize its function. At the same time, it is necessary to evaluate how citizens get the most for the buck within an appropriate political framework. The debate has now been launched on the revision of the PET law. The article provides input to that discussion from a political perspective.

Keywords The PET-law, Political leadership, Public Debate.

Indhentning af effterretning har fundet sted siden tidernes morgen,og er ofte gået ubemærket hen eller blevet glemt langt fra dagens moderne efterretningsorganisationer ( Andrew, 2018) . Det dæmrer efterhånden for mange, at der er noget i vejen med PET. Resolut handlen er krævet for at genoprette tilliden til PET, der har udviklet sig fra en vogter af demokratiet til at være et redskab i magthavernes hænder. Det er samtidigt vigtigt, at PET udvikler sig til en professionel organisation og en stimulerende arbejdsplads med fokus på personlig udvikling. Der er brug for et paradigme-skifte i PET. PET angiver på sin hjemmeside, at anledningen hertil kunne være en revision af PET-loven, men de politiske overvejelser kunne også ske forud herfor.Venstre ønsker sig et mere synligt politi, et mere effektivt politi, et mere menneskeligt politi, et mere moderne politi, et mere euro-pæisk politi. Hvordan fremmer man forholdet mellem de regerende og de regerede? Hvad er Dan-marks interesser ? Og med Jørgen Meyers ord spørger jeg: Hvem har styringen ? Hvad med økonomien ?

For det første kunne Folketingets kontroludvalg med efterretningstjenesten styrkes[2]. Denne normalisering-cum-europæisering eller rettere legitimering af EU er imidlertid kun første skridt i formuleringen af en egentlig politik for reform af PET. Jeg foreslår, at der bliver udarbejdet en egentlig PET-Handlingsplan i opløbet til revisionen af PET-loven.

For det andet kunne Tilsynet med efterretningstjenestens mandat udvides, så at borgerne kan klage over operationer. I dag kan borgene bede om indirekte adgang til registrerede materiale. Det er ikke godt nok. Det er for tamt. Dertil skal PET-agenter ikke kunne unddrage sig retsforfølgelse. Straf-procesuelle indgreb skal som hidtil være forudsat af retlig autorisation. De, som ikke overholder disse regler, skal afskedigges. De, der ikke griber ind overfor misbrug på chef-niveau ifalder tilsva-rende ansvar. Der kunne samtidigt oprettes en fund til erstatninger for ofre for PET’s mislykkede operationer. Dem findes der også et par stykker af. ”Dygtigt plot, Hr!”

For det tredje kunne arbejdet med PET’s årsrapport styrkes, så at der afholdes offentlige høringer i Folketinget årligt om tjenestens strategi, behov, indsatsområder og drift. Det er fint med direkte re-ferat til justitsministeren, og at denne har instruksbeføjelser overfor tjenesten, men det er ikke det, der er mit ærinde. Og dog så skal Folketinget fastslå, at det ikke ønsker politik-drevent efteretning, men eftertetnings-ledet operationer. Dette afspejler en ærlig, ansvarlig og professionel approach, som Justitsministeren har at omsætte.

For det fjerde ønsker jeg mig en konsulentundersøgelse af PET’s ledelse-og rekrutteringsforhold samt et strategi-audit (Kernekompetencer, Ressourcer, ”Værdikæde”, Performance, Portefølje, Eksekutionskapabilitet, Swot, Strategisk narrativ, Kvaliteten af strategien, Kvaliteten af Handlings-planer). Graden af ejerskab af nye værdier, realiseringen af delmål, målingen af fremskridt og fast-holdelsen af demokratisk lydhørhed er vigtige faktorer i et strategi audit. Alt for ofte fejler gode og kreative strategier at levere resultater fordi de mangler god analyse og viljen til effektivt at imple-mentere dem. Strategiske audits vurderer bla. graden af opbakning og lidenskab omkring de strate-giske intentioner af en organisation under punktet eksekutionskapabilitet. Kriterier for rekrutte-ringer af sikkerhedsofficerer og agenter omfatter: Erfaring som sikkerhedsofficer, viden om juridiske rammer for efterretningsarbejde og offentlig sikkerhed,  erfaring med rapport-skrivning, fremragende overvågnings- og observationsevner, tech-savvy med erfaring i overvågningssystemer, træning i selvforsvar og førstehjælp, registreret som sikkerhedsofficer, gymnasial eller mellemlang uddannelse samt unionsborger med flydende danskkundskaber.

For det femte mener jeg, at faget efterretning kunne udbydes på statskundskabs- og jurastudierne i København og Århus. Efterretning  er i dag forudsat af åbne og kollaborative miljøer, idet mange efterretninger findes on-line og i videnskabelige artikler. Dyb viden om forhold af relevans for efterretningstjenesterne er ikke længere afledt af klassificerede oplysniger, som måske kun bidrager marginalt til efterretningsprodukters lødighed. Elementær viden om landes politiske systemer og økonomier og international politik og EU-integration synes en ørkenvandring for mange efterret-ningsmiljøer. En mere pro-aktiv og dynamisk efterretingsvæsen er nødvendig for effektivt at for-holde sig til tjenesternes strukturelle og funktionelle svagheder. Det indebærer bredere og bedre interaktion med det akademiske miljø (Røddik Christensen, 2014).

For det sjette kunne et Intel4-eftersyn foretages, så at det bliver sikret at PET har de fornødne kom-petencer og ekspertise indenfor de forskellige efterretningsdiscipliner såsom sigint, humint etc. Den digitale transformations-strategi kunne lede til organisatoriske tilpasninger. Der kunne således op-rettes en teknologi-og cyberafdeling med sammenkomst fra de dele af IT-afdelingen, der er rettet mod operationel effektivitet og anden understøttelse af efterretningsvirksomhed.  Ændringen i kriminalitetsmønstre, ændringer i arbejdsstyrkens prioriteringer og behovet for større organisato-risk sikkerhed driver digital transformation. Dette forudsætter en række nødvendige skridt såsom overvindelse af forhindringer, anerkendelse af behovet for lederskab og forudsigelse af, hvordan tjenesten vil se ud i fremtiden. Digital transformation er endelig forudsat af læring, undersøgelser, formulering og take-off samt studier (Hogue, 2023). Digital transformation fordrer involvering af borgerne og understøttelse af offentlige poltikker. Dette omfatter tillige en  kritisk gennemgang af mer-værdien for analyse-kapacitet og efterretnings-produkter gennem inddragelse af kunstig intelligens, syntetisk biologi, kvantum-computere og kommercielle satelitter relevant for at afdække, om der kan formuleres succeskriterier for deres brug etableres, hvis der skal skejser på bordet (Zegart, 2023). Konsekvensen vil være, at der vil blive tyndet ud i kohorterne, dog alt med måde, så værdifuld erfaring ikke går tabt. Vi skal ikke have amerikanske tilstande i Europa og i Danmark. Folketinget skal samtidigt være meget opmærksom på og udstikke rammerne for brugen af åbne kilder (OSINT) og de dermed forbundne elektroniske software indhøstere. Det gælder ikke miljøet omkring Shia-moskeen på Nørrebronx.

For det syvende skal egne ønsker i PET’s ledelse og blandt medarbejderne inddrages i en PET han-dlingsplan, hvor pres udefra er ønskelig. PET skal således afholde konsultationer internt i hoved-kvarteret og ude i provinsen og fremsætte sine ønsker overfor Jmt. i forbindelse med vedtagelsen af denne handlingsplan. Og hvor er det en smuk udsmykning på 1. sal ude i PET-hovedkvarteret.

For det ottende skal Folketinget partiers in-put tilgodeses. Et tættere samarbejde mellem Center for Økonomisk IT-kriminalitet, PET, CTA, Europol, EnFoPOL og Interpol synes fx ønskværdig, så at effektiv efterforskning og retsforfølgelse af det stigende antal IT-relateret kriminalitet og svindel kan blive styrket. Cyper-truslen er kendetegnet ved tendenser såsom kilder, motiver og formål med angrebene, mål samt operationsmåder. Dette inviterer til en refleksion over tilgangene, metoderne og værktøjerne, der tillader at opnå cybersikkerhed, hvor cyber risici skal håndteres, hvordan man skal organisere sig for at beskytte sig, opdage og reagere. Der er ved at brede sig en numerisk usik-kerhed i samfundet. 80% af de anmeldte sager henlægges med standard-undskyldningen: Der er ingen gerningsmand. Er der ikke tale om at der er tisltrækkeligt beløb involveret, nedprioriteres sagerne tilsvarende, dvs NCIK’s ressourcemæssige prioritieringer har erklæret social slagside. Det er ærlig snak og politisk uholdbart. Cypertruslen rejser samtidigt spørgsmålet om samarbejdet i EU og internationalt ( Salamon & Poupard, 2020). Så dette spørgsmål skal adresseres, hvis Rigspolitiets erkendte oragnisatoriske problemer skal omsættes til flere gysser fra Folketinget med henblik på effektiv kriminalitetsbekæmpelse. Mere åbenhed, mere relevans, tak.

For det niende er et styrket europæisk samarbejde på efterretningsområdet forudsat af tillid og en fælles trusselsanalyse. Samarbejde om et bedre situationsbillede om kommende og potentielle kriser kunne være udgangspunnktet herfor (Wessel & Szep, 2022). EU’s alliance-klausul omfatter terro-risme og naturkatastrofer, så på disse to punkter er samarbejde mellem myndighederne oplagt. Også på dette punkt er IT et nærliggende udgangspunkt for en bredere og bedre offentlig politik indenfor en europæisk ramme. Jeg foreslår samtidig , at et Europæisk Efterretningsskole bliver oprettet for at styrke integrationen af akadmikere med efteretningsspecialer i opbygningen af samarbejdet på efterretningsområdet i EU.

For det tiende kunne Justitsministeriets ønsker imødekommes, når det kommer til de helt nødven-dige justeringer og forandringer i PET, der skal finde tilbage til sin kerneopgave for at genoprette tilliden i befolkningen, uden at underminere formålet med PET-loven, samtidigt med at organisatio-nen moderniseres og styrkes indenfor den givne bevillingsramme (Justitsministeriet, 2022). Mere sikkerhed for relativt flere penge istedet for flere penge og mindre sikkerhed.

For det ellevte skal reguleringen og forvaltningen af personsikkerhedsafdelingen underkastes et serviceeftersyn. PET har efter eget udsagn opgaver relateret til sikkerhedsgodkendelse af over 35.000 mennesker årligt. Det er alt for mange, og efterlader et indtryk af, at staten har mange fjend-er, og at de politiske magthavere søger at klamre sig til magten. Det spildes der mange ressourcer på, som måske er bedre anvendt på kontra-spionage, idet PET ”søger at forebygge, efterforske og modvirke efterretningsaktiviteter udført af fremmede stater i Danmark og mod danske interesser i udlandet”. Andre ressourcemæssige prioriteringer kan aftales i konsultation med Folketinget.

For det tolvte er det væsentligt, at der opstår en bedre forståelse af de politiske beslutningstageres behov og hvordan de kan gøre brug af efterretningsprodukter. Der er samtidigt flere kunder i butikken. Virksomheder, borgere, ministre,embedsmænd og poltikkere. PET synes at opfatte folk med smartphones eller med narrativer som en trussel. Et narrativ er en fortælling med en sammen-hængende række af begivenheder eller hændelser, der har en begyndelse, en midte og en afslutning. Et univers er en samling af ideer, værdier og overbevisninger, der er fælles for en gruppe mennesker eller sub-kulturer. Disse begreber kan bruges til at beskrive den måde, som mennesker opfatter verden på og skaber mening i deres liv. Hvis det udgør en potentiel trussel eller opfattes som konkurrenter, som skal vies ressourcer, så var det måske en tanke værd enten at socialisere PET eller at stille psykologer til rådighed for tejenstens ansatte. Det virker en kende latterligt, og er nok et symptom på en bredere malaise som følge af teknologiseringen. Transparens, Tempo og Demokratisk ansvarlighed er nøgleordene i fremtidens PET.

For det trettende skal PET-loven ændres. PET’s institutionelle historie og dets lovbestemte mandat tilsiger, at den varetager opgaver i relation til Danmark og Rigsfællesskabets selvstændighed og sikkerhed. Den er samtidig sikkerhedsmyndighed i relation til NATO og EU, en opgave som PET respekterer. Tjenesten er generelt opfattet som konservativ, men pro-europæisk. Grundholdningen er, at der skal være en balance mellem økonomisk fornuft og forsvaret af Rigsfællesskabets inte-gritet, knyttet til en  magtbalance i Europa. Det ændrer sig nok ikke over tid, omend strategierne der bringes i anvendelse for at opnå målet vil kunne variere. I modsætning til tjenestens opfattelse udgør Tyskland imidlertid ikke længere en trussel, mens der er bred opbakning til monarkiet i be-folkningen sålænge de kongelige gør deres job og gør det godt. Javist, Danmarks geografiske pla-cering er hvad som gør landet internationalt intressant. Bueaukratiske egen-interesser informerer imidlertid ofte opgave-varetagelsen, så derfor er det nødvendigt at der bliver givet klare politiske signaler af lovgiver, dersom domstolene måtte fastslå at vi er begyndt at få landsforrædere herhjemme og at den uforløste skam over besættelsen med alt hvad dette indebærer måske ikke er overvundet i alle kredse. Sagerne mod Claus Hjort og Lars Findsen demonstrerer, hvor langt ude et fritløbende bureaukrati og middelmådige, egen-interesserede politikkere kan skævvride et justits-system. Man skyder fugle med kanoner. Som den tidligere politisk ansvarlige på forsvarsområdet har Claus Hjort et ansvar for at sikre, at der er opbakning til de tiltag, regeringen foretager sig. For et demokrati dør i mørket. Det kan også dø ved dagslys. Der var behov for at styrke dansk økonomi, stoppe blødsødenheden overfor udlændninge og rette op på nogle historiske uretfærdigheder overfor landproletariatet og yderområderne. Danmark havde også brug for at genvinde sin militære stolthed. Og nu er Danmark videre. Claus Hjort er et symbol på genopretningen. Så nytter det ikke noget at fremstå som tonedøve, nogle lilleputanere eller sågar degenerede gate-keepers i tegnet på militari-seringen af verdensøkonomien. Det kan godt være, dette ikke er intentionen, men det er indtrykket, og det er i sig selv et problem. Derudover forventer jeg, at Folketinget vedtager lovgivning om reverse targetting, om maskering samt need to know-divulgering, hvis en forestående fare imod dansk og europæisk sikkerhed som gør det nødvendigt at maskerne i nettet strammes omkring danske statsborgere eller unions-borgere.

For det fjortende kunne kommunikationen på web-fladen styrkes noget bla. med månedelig blog-indlæg af PET-chefen. Jeg vil foreslå en udtømmelig omtale af det strategiske udgangspunkt: Vision, Mission og Værdier. Strategierne skal formentligt ikke offentliggøres men alene omtales. Et strategi-statement kunne dog kommunikeres omfattende beskrivelse af muligheder, forhindringer til succes, artikulation af logikken hvormed organisation vil overvinde forhindringerne samt en klar forbindelse mellem de forskellige strategier og PET’s handlinger. Logikken elller rækkefølgen: PET-lov, Strategisk Udgangspunkt, Strategi-statement, Organisation, Økonomisk Ramme.Brug af story-telling sker på medarbejderniveau på BND’s hjemmeside. PET kunne også gøre brug af story-telling , der sigter på at opbygge relationer med borgerne og hjælpe til at inspirere andre i fælles-skabet, mens man er tro mod missionen og PET’s stemme ( Biesenbach, 2012). Pointen er, at det ikke er tilstrækkeligt at fortælle, hvordan PET hjælper med at levere sikkerhed, men ligefem at fortælle om resultaterne af tjenestens arbejde for borgernes liv. I en digital tidsalder organiseret i netværk, er det vigtigt med intelligens til at forvandle information til viden eller efterretning, mens følelser kan anvendes til at tænke sig godt om. Følelser kan ofte skabe blokeringer, hvis der ikke sættes ord herpå hvilket kan forhindre et tilfrestillende indre arbejdsliv og meningsfulde resultater i personale-ledelse med afmittende virkninger på efterforskningsarbejdet[3]. EQ kommer i flere lag, der alle kan tillæres: Følelsesmæssig perception: Det første skridt involverer at forstå følelser præcist og på ikke verbalt niveau. Det andet skridt er at ræssonere ved hjælp af følelser for at fremme tænkning og kognitiv aktivitet. Det tredje skridt er at forstå følelser. Evnen til at forstå følelsessproget og at værdsætte komplicerede forbindelser mellem følelser og de handlinger følelser afstedkommer. Det fjerde skridt involverer evnen til at regulere følelser i både os selv og i andre[4]. EQ leder således til selv-bevidsthed og selv-beherskelse, sociale færdigheder, empati og motivation, men kan også anvendes til at påvirke andres adfærd forudsat selv-indsigt. Ansatte, der er tunede ind i deres børns følelsesliv, har en bedre evne til at forbinde med andre på et dybere niveau, hvormed resonans for et ”os” opstår. Måske kan EQ ligefrem anvendes som afsæt for og inddrage spørgsmå-let om velvære og en subjektiv følelse af sikkerhed på mikro-niveau, et relativt nyt forskningsom-råde indenfor sikkerhedsindustrien (Webb & Wills-Herrera, 2012).

For det femtende er Justsitsministeriet generelt kendetegnet ved dårlig ledelse, og gode administra-torer. Forsvarsministeriet har mange gode ledere, og en del dårlige forvaltere. Derfor skal uddannel-sen af lederne og kadrene gennemgås og styrkes i denne handlingplans ånd. Styrkelse af den interne uddannelse på Justitsministeriets område på ledelsesniveau og medarbejderniveau synes presse-rende. Hvis der ikke er etableret et bibliotek i Buddinge sker dette.

For det sekstende kunne PET-agenter årligt afsætte en weekend til at arbejde i udsatte fællesskaber.

For det syttende skal Folketinget tilkendegive, hvad det er for værdier, PET skal stå for. PET er ikke den eneste efterretningstjeneste, der opgiver sine agenter, hvis de bliver fanget på fersk gerning som Samsam antageligt blev det. Folketinget kunne derfor gøre det klart, at sådan spiller klaveret ikke. Domstolene skal tilsvarende sætte PET stolen for døren i denne skamfulde sag. Det forudsætter mere end en attitude-ændring i PET. Måske er der en dybtsiddende racisme i etaten og et behov for at arbejde med kulturen som en forandringsfaktor indefra (Heskett & Kotter, 2022).

For det attende skal kvinders rolle og problemer adresseres. Kvinder møder kønsmæssige bias og diskrimination, mangel på repræsentation og har brug for poltikker for work-life balance. De bedste kvindelige agenter er intelligente, fysisk fit, har gode kommunikationsevner, er tilpasningsdygtige, opfindsomme og modstandsdygtige. Men der findes også brådne kar og kvindelige patologier udover depression og angst, spiseforstyrrelser, PTSD og borderliner personlighedsforstyrrelse. Disse vedrører kvinders problemer med deres seksualitet, mangel på personlig udvikling og ondskabsfuldhed, personlig-hedstræk der kan udnyttes af opportunistiske overordnede så at det understøtter politiske formål, der afspejler utilpassethed, fremmer ineffektive teams samt understøtter personlige karrierestrategier. Denne farce og forvirring, nonsenses og julelege stopper nu. En af flere måder det kan ske på er gennem personlighedstests eventuelt i kontekst med en fristilling af PET’s ansatte, så at følelses-mæssig hæmmethed, sociopatisk adfærd og tvangsneu-roser og anden Nordic Noir-materiale opdages i tide med henblik på at eliminere udadreagerede adfærd og misbrug af tilknytningsbehov fra tjenestens virke. Dertil skal ukrudt rives op ved rode på ledelsesgangen, så at den kønsløse fundamentalisme blandt etatens ansatte ophører. Det gælder både i Buddinge og ude i provinsen. Behøver jeg at nævne navne ?

For det nittende forekommer det nærliggende, at alle sikkerhedstjenester i Den Europæiske Union oversætter deres hjemmesider til engelsk, så at alle unionsborgere har mulighed for at følge med i, hvad der foregår og for at anmelde forhold, man mener er mistænkelige indenfor områder omfattet af efterretningstjenesternes virksomhed. For eksempel kunne Europol rumme links til anmeldelse af terrorisme, mens ”reporting a terror crime” , ”counter-terrorism police and agency” skal gøres søg-bart i alle medlemslandene og linke til den stedlige efterretingstjeneste. Europols efterretnings-enhed vil formentlig også skulle kunne tage imod anmeldelser om terror-mistanke ad åre.

For det tyvende skal den rolle, virkeområde og de midler der afsættes til private sikkerhedsfirmaer gøres til genstand for en komparativ analyse med henblik på at sikre, at det offentlige voldsmonopol fastholdes gennem velsmurte og tilstrækkeligt bestykket politiorganisationer i Danmark og en nogenlunde ensartet praksis på området i Den Europæiske Union ( Volquartzen, 2020).

For det en-og-tyvende anbefaler jeg, at Retsudvalget foreslår formuleringer i den nye PET-lov ved-rørende de krav, der skal stilles til PET-chefen i form af kvalifikationer og baggrund. For eksempel: ”PET-chefen skal være samfundsvidenskabelig kandidat med politifaglig og ledelsesmæssig bag-grund, og med solide erfaringer indenfor et politisk-administrativt system. Han/Hun må ikke være medlem af et politisk parti eller have organisatoriske loyaliteter af politisk art. PET-chefen udnævn-es ved kongelig resolution per indstilling af Justitsministeren efter offentlig høring i Retsudvalget. PET-Chefens mandat løber i 8 år og kan ikke fornys.”

Kontroludvalget kunne endeligt, for det to-og-tyvende, blive forelagt PET’s operationelle retnings-linjer og have en grundig drøftelse heraf. Indholdet af de operationelle retningslinjer kunne omfatte følgende elementer:  (1) Formålet med retningslinjerne (2) Omfanget af retningslinjerne (3) Princip-perne der understøtter retningslinjerne (4) Rollerne og ansvaret som efterretningsofficerer og de involverede agenter i operationer har (5) Den juridiske ramme indenfor hvilken operationer udføres (6) Procedurerne for indhentningen, analysen og distributionen af efterretninger[5].

Denne handlingsplans forskellige punkter afspejler mit bidrag til debatten, min overbevisning om, hvor der skal sættes ind og hvad der skal prioriteres. Dette skal så strikkes sammen med henblik på effektiv politisk beslutningstagning. Et politforlig venter forude. Dette siger jeg helt uden følelser af hævngerrighed , men ud af et ægte politisk enagement og vurdering af, hvad stuationen kræver. Jeg lægger vægt på at være en aktiv deltager i demokratiet.

For mig er sagen klar: PET skal sættes stolen for døren og have et langt stærkere og bedre kvalificeret modspil. Tjenestens skandaløse behandling af usyldige borgere, omgang med kriminelle, hykleriske og opportunistiske politiske adfærd skal der sættes en stopper for. Det er nødvendigt, at PET bliver forvandlet til en moderne, europæisk slagkraftig organisation, der kan levere til alle kunderne i butikken. Her er der ingen mana fra himmelen eller selvtjenende præsteskaber og anden form for social kontrol fra en forbigangen æra. Der er forskel på en politi-stat, teknokrati med borgerindragelse og på ægte folkeligt forankring og demokrati indenfor en passende europæisk ramme.,-

PET skal fokusere på at modvirke undergravelsen af demokratiet, beskyttelse af infrastruktur, anti-terror samarbejdet, bekæmpe organiseret kriminalitet, forhindre anti-radikalisering, og varetage opgaver relateret til kontra-spionage. Respekt for menneskerettighederne skal være en del af PET’s DNA. Der vil derfor blive ansat en Menneskerettighedsofficer i PET til at sikre dette. Mennesket først. Kulturelle og andre barrierer og klar kommunikation, følelsesmæssig intelligens, relations-skabelse skal sikre, at implementeringen af denne handlingsplan er succesfuld. Og PET’s magt-brynje og nationalisme bliver forvandlet til hvad der er rigtigt for mennesket, godt for fællesskabet, gavner Europa.                                  

 Ilce dixit

Bibliography

Andrew, Christopher The secret world, A History of Intelligence, 2018.

Rob Biesenbach Unleash the power of Story-telling: Win hearts, Change minds, Get results, 2018.

James Heskett & John Kotter Win from within: Build Organizational Culture for Competitive Advantage, Columbia UP, 2022.

Faisal Hoque Reinvent: Navigating Business Transformation in a Hyber digital Era, Greenleaf, 2023.

Justitsministeriets rapport om erfaringerne med PET-loven, Jmt. TASK-Force PET, 2022.

Røddik Chrsitensen, Mikkel ”PET: En National Sikkerhedsmyndighed – en dekonstruktion af PET’s kommunikation om efterretningstjenesternes rolle i samfundet”, Center for Kommunikation & Ledelse, CBS, 2014 [online]https://reserach-api.cbs.dk/ws/portalfiles/portal/584445153/mikkel_r_ddik_christensen.pdf

Volquatrzen Mette ”Udlicitering af polities opgaver i Danmark og Sverige, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 1, 2020 [online]https://tidsskrift.dk/NtfK/article/view/124802/171638

Webb, Dave & Wills-Herrera Subjective Well-Being and Security, Springer, 2012.

Wessel, Ramses A. & Szép, Viktor. ‘Towards Intelligence Cooperation in the EU?’. European Foreign Affairs Review 27, no. 3 (2022): 307–312.

Zegart, Amy B. Spies, Lies and Algorithms, Highbridge, 2022.

Yann Salamon & Poupard, Guillaume Cybersecurité et Cyberdefense: Enjeux Strategique 2020.


[1] Cand.scient.pol.Selv-beskæftiget. Medlem af Venstre. Email:director@ilcus.eu

[2] Parliamentary  oversight of Security and intelligence agencies in the European Union, Directorate-general for Internal Policies Policy Department. Citizen’s Rights and Constitutional affairs, 2011.

[3] Kendra Cherry “Emotional Intelligence: How we perceive, Evaluate, Express , and Control Emotions”[online]https://www.verywellmind.com/what-is-emotional-intelligence-2795423

[4] The Theories of Emotional Intelligence Explained[online]https://posittivepsychology.com/emotional-intelligence-theories/?ssp=1&darkschemeovr=0&setlang=da-DK&safesearch=moderate

[5] How spies operate [online]www.mi5.gov.uk/how-spes-operate?ssp=1&darkschemeovr=06setlang=da-DK&safesearch=moderate