Mit navn er Christian Ilcus. Jeg er cand.scient.pol og har en master-grad i EU-studier. Jeg er specialist i Europæisk  Udenrigspolitik og i Mellemøsten. Jeg er en mand af verden – et resultat af en lykkelig blanding mellem en familie oprindeligt af godsforvaltere og landmænd fra Egernfjord og en gammel og ledende transylvansk slægt, hvis navn jeg bærer. Jeg er 53 år og medlem af Kolding Venstre og tidligere kortvarigt VU-formand for lokalafdelingen i Sorø under Carl Holst’s ledelse. Jeg har også været aktiv i studenterpolitik, hvor jeg lagde planer op og mobiliserede mod venstre-eskstremistisk infiltration af den danske studenter-bevægelse sammen med Bo Libergren.

Jeg stiller op til Europa-Parlamentsvalget, fordi jeg gerne vil være med til at forme Europas fremtid og bidrage til at løse de fælles udfordringer og muligheder, som Europa står overfor, såsom den politiske forening af Europa, klimaforandringer, digitalisering, globalisering, sikkerhed og demokrati.

Jeg ønsker at repræsentere Danmarks interesser og vær-dier i Europa og være en stærk stemme for Venstre og deres politikker på europæisk plan.

Jeg vil arbejde tæt sammen med andre europæiske politi-kere og aktører fra forskellige lande og partier og opbygge et netværk og indflydelse i Europa-Parlamentet og andre EU-institutioner.

Jeg ved allerede en del om Europas historie, kultur, lovgivning og politik, og ønsker at uddybe min indsigt og erfaring med  de europæiske processer og beslutninger, som påvirker vores hverdag og fremtid.

Mine mærkesager, som I kan læse mere om i  hæftet, er (1)EU strategi mod reform af FN’s Sikkerhedsråd (2) Visionsgruppe for anden og tredje fase af Europe Defence (3) Årlig Udenrigsøkonomisk redegørelse (4) Multibilateral Review af EU’s Startegisk Partnerskaber (5) En europæisk Medie- og Film strategi (6) Dannelsen af et Eu Center of Excellence of Metropolitan Governance (7) Gov.eu-platform.

Min vision for Den Europæiske Union: Jeg forudser, at Den Europæiske Union ad åre udvikler sig til en stats-ligenende fiskal-militær aktør eller en decentral føderation med et væsentligt stærkere politisk center end i dag. Dette kunne ske gennem institutionelle reformer og skatteopkrævning på mellem 5-7% af Europas BNP til EU. I stedet for at give 2000 kr om året til EU-Budgetet skal EU-borgerne ad åre give 15.000 kroner. No taxation without representation. Det er added value. Det er et bæredygtigt og holdbart ligevægtspunkt, der sikrer Europas videreudvikling og fortsatte eksistens som civilisation.

Udfordringer og muligheder for EU

De vigtigste udfordringer Europa står overfor i disse år er klimaforandringerne, digitalisering og teknologisk konkurrence, sikkerhed og forsvar.

Klimaforandringerne kræver en omfattende og ambitiøs grøn omstilling af hele økonomien og samfundet, som også kan skabe nye muligheder for vækst, innovation og beskæftigelse og sundhed. EU’s klimadiplomati indgår samtidigt i den første af mine mærkesager som en delmængde af en mere solid og effektiv strategi mod et EU sæde i FN’s sikkerhedsråd sammen med Indien og Brasilien.

EU står overfor en hastig  og dybtgående digital trans-formation, som påvirker alle sektorer og aspekter af livet. Kunstig Intelligens accelerer denne proces og skaber en ny kampplads for rivalisering mellem USA, EU og Kina omkring data, komputer-magt, talent og institutioner.

Det er vigtigt, at udvikle politikker og strategier til at håndtere de udfordringer og muligheder teknologiske landvindinger giver. E-handelssektoren i EU udgør omkring 4 milliarder kroner ud af en samlet e-handelmarkede på over 6 trillioner US dollars. Så her er der et stort uudnyttede potentiale for markedsvækst i Europa.

Digitaliseringen og kunstig intelligens kan samtidigt an-vendes som seletøj for forfølgelsen af europæiske offentlig politik målsætninger såsom et mere demokratisk EU og en bedre sammenvævet europæisk offentlighedssfære. Måske skal vi have europæiske massemedier i Europa.  Den proces vil jeg gerne være med til at bidrage til.

Sikkerhed og forsvar:

EU står overfor en usikker og ustabil gobal situation, som truer dens værdier, interesser og borgere. Det kræver en styrkelse af EU’s sikkerheds- og forsvarssamarbejde, samt en mere aktiv og selvstændig rolle i verden. Det kan også bidrage til at fremme fred, stabilitet og multilateralisme.

Jeg ønsker at sikre mig, at EU holder hvad de lover i form af realisere sine målsætninger og ved at følge op på sine politikker og strategier. Det er derfor jeg foreslår, at man nedsætter en visionsgruppe for fase to og fase tre af Europe Defense, jf. i øvrigt artikel 42 i EU-traktaten.

Men intentionen i Helsinki-målsætingerne om at oprette et 60,000 mand stor europæisk interventionsstyrke, er fak-tisk, ikke blevet gennemført. Jeg vil derfor gøre min ind-flydelse gældende for, at der blliver nedsat en parlamen-tarisk undersøgelseskommission af årsagerne til forsinkel-sen af Helsinki-målsætningerne. EU’s militære operatio-nelle bidrag er nu nede på 5000 mand i såkaldt deploye-ringskapacitet. Udviklingen viser, at den kan der hurtigt blive brug for.

Europæerne regerede engang verden. I dag er de ikke længere herre i eget hus.

Venstre gør i sit EU-program Et Trygt Danmark i et stærkt Europa sig til talsmand for styrket samarbejde om klima og miljø, vækst og konkurrenceevne, sikkerhed og forsvar, demokrati og retsstat eller migration og integration. Mit forslag om en årlig udenrigsøkonomisk redegørelse omfatter en styrkelse af EU’s konkurrenceevne hinsides konkurencepagten, som Troels var med til at bære igen-nem sidst Venstre var i regering. Eller som det hedder i regeringens nye sikkerhedsstartegi:”Tiden kalder på et  helhjertet dansk engagement i EU. Og på et EU, der ranker ryggen og fylder mere på den  udenrigspolitiske scene”.

Flere af mine mærkesager flugter godt med denne prag-matiske idealisme. Den, der ikke er imod mig, er med mig.

Der går samtidigt en transnational skillelinje igennem EU’s politiske system, der deler Europa op mellem dem, der ønsker et transnationalt fælleskab og løsninger og dem,der ønsker at fastholde national kontrol. Derfor er der brug for styrket fælles politikker og strategier for at fastholde sammenhængskraften i Den Europæiske Union. Udvikling-en af en europæisk kapitalisme med egne mål og værdier, en Europæisk Udenrigsøkonomisk Politik, styrket og inte-greret europæisk grænseforvaltning er alle tre en del heraf.

Eksempler på hvordan jeg kunne fremme Venstres politik og værdier i Europa

Som medlem af Europa-Parlamentet for Venstre vil jeg sikre et frit og fair indre marked, som giver muligheder for danske virksomheder og forbrugere, og som fremmer vækst, konkurrenceevne og innovation i Europa. Region Syddanmarks er godt med på DG Regions såkaldte Re-gional Competiveness Index (RCI)-score – vi lægger sådan set på en 36.plads af over 300 regioner, men halter langt bagud på innovation. Det må og skal der kunne gøres noget ved. Jeg er ikke national-liberal og sårbar, men en liberal internationalist. Derfor foreslår jeg, at Region Syddanmark ikke blot analyserer sig frem til sin score, men også udvikler handlings-orienteret strategier for at rette op. Det gør det muligt for borgerne at holde poltikerne ansvarlige for meningsfulde præstationer, at måle fremskridt hvilket skaber arbejdsglæde i forvaltningen og giver Regionens repræsentation i Bruxelles mulighed for at falde til ro. 

EU er et kompleks politisk system, der både er stabilt og tilpasningsdygtigt, harmonisk og fleksibelt. Andre systemer er rigide og kaotiske. Enkelte personer står steljt på sit med helt andre motiver.

Et er sikkert, ingen ønsker at bo i et grimt og modbydeligt miljø. Sammen med Jakob Ville i Kolding vil jeg derfor sikre, at Kolding trækker en større del af læsset i Syddanmark og deltager i relevante EU-ledede netværk indenfor byledelse.

Jeg vil arbejde for at styrke EU’s grønne omstilling og klimaindsats, som er i overenstemmelse med Venstres vision om et grønt og bæredygtigt Danmark. Jeg vil også arbejde for at sikre en retfærdig og socialt ansvarlig omstilling, som tager hensyn til de forksellige forudsæt-ninger og behov i Danmark og i Region Syddanmark.

Jeg vil arbejde for at styrke EU’s demokratiske legitimitet og nærhed til borgerne, som er afgørende for Venstres værdier om folkestyre og frihed. Jeg støtter også tanken om en europæisk valgkreds og transnationale lister. Jeg ser frem til den dag, EU-Kommissærer kan blive valgt som i Danmark med udgangspunkt i en demokratisk valgt forsamling. For europæerne ønsker en regering, der repræsenterer alle europæerne og som har en uafhængig vilje.

Afslutning

Kære Venstre-medlemmer

Jeg har i dag fortalt jer om, hvorfor jeg stiller op til Europa- Parlamentet for Venstre og hvad jeg vil arbejde for. Jeg også givet jer nogle eksempler på de udfordringer og muligheder, som EU står overfor i disse år, og hvordan Venstre kan bidrage til at løse dem. Med min tale ønsker jeg at forene nåde med styrke og gøre mine tanker for-ståelige såvel som brugbare forenet med en gennem-tænkt plan for at forene Europa.

En pil finder sit mål.

Jeg vil gerne være jeres stemme og kæmpe for Venstres politik og værdier på europæisk plan. Jeg vil gerne arbejde for et trygt Danmark i et stærkt Europa, et stærkt sikker-heds- og forsvarspolitisk samarbjde og et demokratisk og borgernært EU.

Europa står overfor store udfordringer, sandelig. Også jeg har vilje til at lede – i Europa. Take it easy, boy, boy. I har hørt min diagnose om Europas nuværende tilstand og betingelserne under hvilke supranational lederskab udfolder sig. Jeg har tilkendegivet, hvad der kommer til at ske i fremtiden.

Europa er det venligste af alle politiske systemer, nej af alle regioner.

Den Europæiske Union er født ud af den fransk-tyske  struktureret rivalisering med det formål at skabe fred og forsoning i Europa. Vi skal agte herpå, men samtidigt skabe et bedre og mere rigtigt Europa. Jeg vil et nyt Europa, en ny europæisk orden, og at EU påtager sig rollen som en indflydelsesrig geoøkonomisk aktør og balancator i verdenspolitikken. 

Jeg vil gøre min indflydelse gældende for at tilvejebringe betingelserne for at Europa bliver politisk, økonomisk, socialt og kulturelt forenet. Det skal ske indenfor en generation. Og det sker ikke af sig selv. Man kan ikke arbejde fra træet, hvis ikke man har den rette skulptør.

Jeg vil mobilisere mine indre ressourcer for at bevæge Den Europæiske Union et væsentligt stykke fremad mod sit politiske slutmål og sikre et langt stærkere politisk center end i dag.

Men jeg kan ikke gøre det alene. Jeg har brug for jeres støtte og opbakning. Jeg har brug for jeres stemmer og jeres engagement. Jeg har brug for jer som mine partnere og medpillere i Europa.

Derfor beder jeg jer om at give mig jeres tillid og jeres mandat til at repræsentere Venstre i Europa Parlamentet. Sammen kan vi gøre en forskel for Danmark og for Europa.

Tak for jeres opmærksomhed !