Blog Image

ILCE's BLOG

EU

We believe the creation of a defensive state at the heart of Euroasia should be to the benefit of the citizenry and promote peace and democracy in the world.

Kolding: Er du bagud ?

Danmark Posted on Mon, March 11, 2024 10:18:01

Vidensøkonomi refererer til en økonomi, hvor viden, information og innovation spiller en central rolle i produktionen af varer og tjenester. I en vidensøkonomi er fokus på forskning, teknologi og uddannelse afgørende for vækst og konkurrenceevne. Organisationen bag en god investeringsstrategi kan variere afhængigt af konteksten, men det involverer typisk en kombination af finansielle eksperter, analytikere, porteføljeforvaltere og investorer.

Når det kommer til at tiltrække udenlandske direkte investeringer (FDI), er der flere teorier og strategier:

 1. Lokal komparativ fordel: Byer og regioner bør identificere deres unikke styrker og specialisere sig inden for områder, hvor de har en komparativ fordel. Dette kan tiltrække udenlandske investorer, der søger specifikke ressourcer eller knowhow.
 2. Infrastruktur og tilgængelighed: Investorer ser efter steder med god infrastruktur, transportmuligheder og adgang til markeder. Byer og regioner bør investere i disse områder for at tiltrække FDI.
 3. Skatteincitamenter og regulering: Gunstige skatteforhold og en forretningsvenlig regulering kan tiltrække investorer. Byer og regioner bør overveje at tilbyde incitamenter som skattelettelser eller støtte til nye virksomheder.
 4. Uddannelse og arbejdskraft: Investorer søger ofte steder med veluddannet arbejdskraft. Byer og regioner bør investere i uddannelse og træning for at tiltrække FDI.
 5. Netværk og klynger: Byer og regioner kan opbygge netværk og klynger inden for bestemte sektorer. Dette kan tiltrække investorer, der ønsker at være en del af et dynamisk forretningsmiljø.

For Trekantområdet og Kolding kunne følgende tiltag overvejes:

 • Styrkelse af uddannelsesinstitutioner: Investering i uddannelse og forskning kan tiltrække investorer, der søger kvalificeret arbejdskraft og samarbejde med akademiske institutioner.
 • Infrastrukturforbedringer: Investering i veje, jernbaner, havne og digitale infrastrukturer kan gøre området mere attraktivt for investorer.
 • Skabe klynger og netværk: Fremme samarbejde mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder kan skabe et dynamisk forretningsmiljø.
 • Markedsføring og branding: Aktiv markedsføring af Trekantområdet og Kolding som attraktive investeringsdestinationer kan tiltrække opmærksomhed fra potentielle investorer.

Sammenhængen mellem vækst og investeringer er kompleks og ikke altid entydig. Investeringer kan bidrage til vækst gennem øget produktivitet, jobskabelse og teknologisk udvikling. Dog er det vigtigt at overvåge og evaluere investeringernes effektivitet.

Policy-konkurrencen om FDI handler om, hvordan lande og regioner konkurrerer om at tiltrække udenlandske investeringer ved at tilbyde gunstige politikker, skattefordele og incitamenter. Det kan føre til en positiv cirkel, hvor investeringer tiltrækker flere investeringer.

Endelig er det vigtigt at tage højde for både teoretiske og praktiske indsigter, når man udvikler en investeringsstrategi. Dette kan omfatte forståelse af globale økonomiske tendenser, teknologiske fremskridt og politiske risici.

Evalueringen af investeringers effektivitet er afgørende for at forstå deres indvirkning og træffe informerede beslutninger. Her er nogle metoder og nøglepunkter for at evaluere investeringer:

 1. Økonomisk afkast (ROI): Dette er en grundlæggende måling af, hvor meget en investering har givet i forhold til dens omkostninger. Det beregnes som:

[ ROI = \frac{{(Fortjeneste – Omkostning)}}{{Omkostning}} \times 100% ]

Højere ROI indikerer bedre effektivitet.

 1. Nettonutidsværdi (NPV): NPV beregner nutidsværdien af fremtidige kontantstrømme fra en investering. En positiv NPV betyder, at investeringen er rentabel:

[ NPV = \sum \frac{{CF_t}}{{(1 + r)^t}} – I ]

Hvor:

 1. (CF_t) er kontantstrømmen i år (t).
 2. (r) er diskonteringsrenten.
 3. (I) er den oprindelige investering.
 4. Intern rente (IRR): IRR er den rente, der gør NPV lig nul. Det repræsenterer den forventede årlige afkast på investeringen.
 5. Payback-periode: Dette er den tid, det tager at generere tilstrækkeligt overskud til at dække den oprindelige investering. Kortere payback-perioder er normalt bedre.
 6. Samfundsøkonomisk analyse: Ud over økonomisk afkast bør man også overveje bredere samfundsfordele, såsom jobskabelse, miljøpåvirkning og sociale faktorer.
 7. Risikovurdering: Evalueringen bør også omfatte risikoen ved investeringen. Dette kan gøres ved at analysere sandsynligheden for tab og potentielle konsekvenser.
 8. Benchmarking: Sammenlign investeringens resultater med branchestandarder eller konkurrenter.
 9. Kvalitative faktorer: Overvej ikke-målbare faktorer som strategisk betydning, image og langsigtede virkninger.

Husk, at evalueringen af investeringer skal tilpasses den specifikke kontekst og mål. Der findes ingen universel metode, og det er vigtigt at bruge flere tilgange for en mere nuanceret vurdering.

Udenlandske investeringer er eftertragtede af mange kommuner, regioner og lande i Europa. De skaber videntunge job, styrker lokale kompetenceklynger og øger eksport og konkurrenceevne. Lad os udforske nogle strategier og erfaringer:

 1. Danske kommuner og Invest in Denmark:
 1. Teoretikere og offentlig politik:
  • John Maynard Keynes: Keynesiansk økonomi har haft stor indflydelse på offentlige politikker. Keynes argumenterede for, at regeringen bør intervenere i økonomien gennem finanspolitik (f.eks. offentlige investeringer og skatteændringer) for at bekæmpe arbejdsløshed og stimulere vækst.
  • Milton Friedman: Friedman, en fortaler for monetarisme, påpegede vigtigheden af pengepolitik og faste regler for centralbanker. Hans tanker har påvirket centralbankers beslutninger og inflationstargeting.
  • Amartya Sen: Sen’s arbejde om menneskelig udvikling og kapabiliteter har inspireret politikker, der fokuserer på mere end blot økonomisk vækst. Hans tilgang har påvirket udviklingspolitikker og målinger af velfærd.
 2. Politisk formål og teoretikere:
  • Robert D. Putnam: Putnams teori om social kapital og betydningen af sociale netværk har implikationer for politikker, der fremmer samfundssammenhæng og tillid.
  • Elinor Ostrom: Ostroms arbejde om fællesressourcer og decentral styring har inspireret politikker om lokalt ejerskab og samarbejde.
  • Thomas Piketty: Pikettys forskning om ulighed og kapitalakkumulation har ført til diskussioner om skattepolitik og omfordeling.

Disse teoretikere har bidraget til at forme politikker og politiske mål på forskellige områder, og deres indsigter er relevante for offentlige beslutningstagere.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), EU (European Union) og IMF (International Monetary Fund) har alle fokus på udenlandske direkte investeringer (FDI) og politikker, der kan fremme dem. Lad os se på deres perspektiver:

 • OECD:
 1. OECD overvåger og analyserer FDI-statistikker og tendenser. I Q3 2023 steg de globale FDI-strømme med 36% sammenlignet med Q2, men på grund af et svagt andet kvartal i år forblev de globale FDI-strømme i de første ni måneder af 2023 15% under niveauerne registreret i de første ni måneder af 2022.
 2. OECD-lande oplevede en stigning i FDI-strømme i Q3 2023, men over de første ni måneder af 2023 var FDI-strømme til OECD-lande 25% lavere end samme periode i 2022.
 3. OECD fokuserer på at forstå, hvordan politikker kan tiltrække FDI og skabe gunstige betingelser for investorer .
 4. EU:
 5. IMF:
  • IMF overvåger også FDI-strømme og analyserer deres indvirkning på økonomierne. De fremhæver vigtigheden af stabile politiske rammer, retfærdig konkurrence og beskyttelse af investorer.
  • IMF understreger også, at FDI kan bidrage til økonomisk vækst, teknologisk udvikling og jobskabelse, men det er afgørende at have effektive politikker for at maksimere disse fordele.

Samlet set er kloge og effektive FDI-politikker afgørende for at tiltrække investeringer, fremme økonomisk vækst og styrke konkurrenceevnen.

 1. Effects of EU Commission’s Policies:
  • The EU’s investment policies have had several effects:
   • Attracting Investment: The EU is a top global destination for foreign investment, benefiting both host countries and home countries.
   • Level Playing Field: EU policies aim to secure a level playing field for EU investors abroad, ensuring fair treatment and non-discrimination.
   • Sustainable Development: Investment policies encourage sustainable development, respect for human rights, and high labor and environmental standards.
   • Investment Facilitation: Efforts are made to create a transparent and predictable business environment for investors.
 2. EU Policies for Investment Promotion:
  • The EU has implemented various policies to promote investment:
   • Screening Framework for Foreign Direct Investment: Ensures that EU investors abroad are not discriminated against.
   • Investment Agreements: Facilitate setting up enterprises and protect established investments.
   • Monitoring and Assessment: Risks from outbound investments are assessed.
   • EU Participation in International Fora: Collaborates globally on investment-related matters.
 3. Areas Attracting Foreign Investments in the EU:
 4. Map of Areas Attracting Foreign Investments:

Remember to consult additional sources for in-depth analysis and up-to-date information.

På denne baggrund anbefaler jeg, at Trekantsområdet og Kolding begynder at tage det alvorligt med at formulere en vækst- og investeringsstrategi, og sikrer at samspillet fungerer bedre.

Det skal sammenholdes med Invest in Denmark’s råd til den velforberedte kommune.

Hvad har den velforberedte kommune klar

på hylderne?

Selvom alle potentielle investorer har behov for skræddersyede informationer, er der en række gennemgående behov, som den enkelte kommune med fordel kan have forberedt én gang for alle.

1      Kort info om by/kommune gerne

med tal for arbejdsstyrke, uddan-

nelsesniveau, vækst i kommunen, be-

skæftigelsesprocent, skoler (inkl. frem-

medsprog), transport & infrastruktur mv.

2      Korte beskrivelser af kommunens

kompetenceklynger f.eks. uddan-

nelsesinstitutioner, videntunge virksom-

heder, eventuelle beskæftigelsespro-

grammer, f.eks. for bestemte typer nyligt

afskedigede faglærte – og husk også

nabokommuners og -regioners kompeten-

cer, fordi ingen udenlandsk virksomhed

tænker i snævre kommunale grænser.

3    Oversigt over relevante netværk

f.eks. brancheorganisationer,

forsknings- og innovationsnetværk,

klynger, væksthuse – og også gerne

netværk for udlændinge, medfølgende

ægtefæller mv.

4    Oversigt over gennemsnitspriser

for leje/køb af grunde og erhvervsejendomme, gerne med konkrete

eksempler.

5   Oversigt over lokale støttemulig-

heder, f.eks. byggemodning,

uddannelse, infrastruktur.

6   Oversigt over lokale advokater,

ejendomsmæglere, revisorer etc.

7    Oversigt over kontaktpunkter i

kommunen – typisk erhvervs-

fremmeafdelingen og gerne med

navngiven kontaktperson.

8    Oversigt over andre, allerede

etablerede udenlandske virksom-

heder i kommunen. Og husk at alt

materiale inklusive informationer på hjemmesider til

udenlandske virksomheder bør være

på engelsk.

One-stop shop for udenlandske virksomheder i hver kommune

Det er en god service at skabe et tydeligt kontaktpunkt i kommunen for udenlandske

virksomheder, meget gerne i form af en navngivet person, f.eks. erhvervschefen. Den

udenlandske investor har ingen forudsætninger for at manøvrere i en dansk forvaltning,

og slet ikke på dansk.

For Invest in Denmark er det også en stor hjælp i analyse- og kortlægningsarbejdet, at

kommunen har opstillet en simpel lokal ’vejviser’ til de personer og afdelinger i kommu-

nen, som kan blive involveret i en udenlandsk investering.

https://www.oecd.org/investment/statistics.htm

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023SC0329

https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLS/direct-investment

https://bibliotek.dk/materiale/haandbog-i-kommunernes-og-regionernes-nye-oekonomi_thorkil-juul/work-of:870970-basis:26508045?type=bog

https://www.ey.com/en_ie/news/2021/06/ireland-maintains-its-top-10-position-as-one-of-europes-most-attractive-locations-for-fdi

https://www.fdiintelligence.com/content/rankings-and-awards/european-cities-and-regions-of-the-future-2024-the-winners-83483

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC111373

https://policy.trade.ec.europa.eu/help-exporters-and-importers/accessing-markets/investment_en

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/investment-plan/

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0166_EN.html

https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/EU%20Annual%20Report%20on%20the%20State%20of%20Regions%20and%20Cities%202023/4892%20-%202023%20Annual%20Report%20EN.pdf

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/The-most-competitive-regions-in-Europe-capitals-ta/yt77-f74u/The European Union has a strategic approach to its engagement in the Asia-Pacific. Let’s explore the principles and parameters of the EU’s Asia policy:

Uncategorised Posted on Mon, March 11, 2024 02:40:54

 1. Principles of EU’s Asia Policy:
  • Rules-Based Order: The EU promotes a rules-based international order grounded in shared values, democracy, human rights, and the rule of law.
  • Inclusive Cooperation: The EU engages in long-term, principled multilateral cooperation with Asian partners.
  • Commitment to Democracy: The EU advocates for resilient forms of democracy and democratic governance in the region.
  • Respect for Human Rights: Upholding human rights is a fundamental principle in EU-Asia relations.
 2. Parameters for Review:
  • China Relations: Managing the EU’s relationship with an assertive China using a multifaceted approach.
  • Strategic Partnerships: Deepening ties with strategic partners such as India, Japan, South Korea, and ASEAN.
  • Indo-Pacific Focus: Reinforcing the EU’s presence and actions in the Indo-Pacific.
  • Afghanistan Support: Continuing partnership and support for the Afghan people.
  • Engagement with DPRK: Maintaining critical engagement with North Korea.
  • Rohingya Crisis: Addressing root causes and facilitating the return of Rohingya refugees to Myanmar.
  • Connectivity: Building sustainable transport, digital, energy, and people-to-people networks between Europe and Asia.
 3. From Asia-Pacific to Asia Strategy:
  • Shift in Focus: Transitioning from a broader Asia-Pacific strategy to a more targeted Asia strategy.
  • Reasons for Shift:
   • Geopolitical Dynamics: Rising challenges and tensions in the Indo-Pacific.
   • Trade and Supply Chains: Ensuring stability amid trade tensions and supply chain disruptions.
   • Security Concerns: Addressing security threats in the region.
  • Ensuring EU’s Role:
   • Principled Engagement: The EU’s commitment to shared values and multilateral cooperation remains unchanged.
   • Long-Term Approach: Sustained engagement for stability, security, and prosperity.
   • Human Security: Prioritizing the well-being of people in the region.

In summary, the EU’s Asia strategy emphasizes cooperation, stability, and adherence to democratic principles. By focusing on Asia and the Indo-Pacific and maintaining a principled approach, the EU aims to be a force for positive change in Asia’s growth and stability.

The European Union (EU) maintains a multifaceted engagement with China, focusing on both trade and security matters. Let’s delve into the specifics:

 1. Trade Relations:
  • Open Trading Relations: The EU is committed to open trade with China.
  • Expectations from China:
   • Fair Trade Practices: China is expected to adhere to fair trade practices.
   • Intellectual Property Rights: Respect for intellectual property rights.
   • WTO Obligations: Fulfill its obligations as a member of the World Trade Organization (WTO).
  • Comprehensive Agreement on Investment (CAI):
   • Negotiated in 2020, the CAI aims to grant EU investors greater access to China’s market.
   • Not yet ratified or in force.
   • Covers market access, state-owned enterprises, subsidies, and technology transfer.
   • Sets high standards for transparency and sustainable development.
   • EU continues work on autonomous measures related to subsidies and due diligence.
 2. Security and Human Rights:
  • Human Rights Dialogue: The EU resumed the Human Rights Dialogue with China in 2023.
  • One China Policy: The EU reaffirms its consistent One China policy.
  • Taiwan Strait Tensions: The EU expresses concerns about increased tensions in the Taiwan Strait.
 3. Long-Term Bilateral Relations:
  • Investment Agreement: The EU-China Investment Agreement ensures fairer treatment for EU companies in China.
  • Transparency and Level Playing Field: Commitments cover state-owned enterprises, subsidies, and technology transfer.
  • Sustainable Development: Provisions address climate and forced labor.

In summary, the EU engages with China through principled trade relations, investment agreements, and dialogues on human rights and security. Balancing economic interests with values remains a priority for the EU in its interactions with China.

EU’s Strategic Partnerships with Japan, India, and South Korea:

 1. Japan:
  • Drivers and Outcomes:
   • Geopolitical Interests: Shared commitment to a rules-based international order.
   • Economic Cooperation: Collaboration on trade, investment, and technology.
   • Security Cooperation: Joint naval exercises, counter-terrorism efforts.
  • Limitations: Geopolitical value remains modest in the Asia-Pacific context.
  • Example: EU-Japan cooperation in Operation Atalanta near the Horn of Africa.
 2. India:
  • Drivers and Outcomes:
   • Strategic Partnership: Strengthening economic ties and addressing global challenges.
   • Digital Cooperation: Enhancing digital collaboration and sustainable extraction of raw materials.
  • Limitations: Geopolitical impact still primarily economic.
  • Example: EU-India Digital Partnership Agreement.
 3. South Korea:

Way Forward:

 1. Conclusion of SPA and EPA:
  • Strategic Partnership Agreements (SPA):
   • Strengthen political dialogue, security cooperation, and economic ties.
   • Address shared challenges such as climate change and terrorism.
  • Economic Partnership Agreements (EPA):
   • Facilitate trade, investment, and sustainable development.
   • Enhance connectivity and supply chains.
 2. Role of ASEM Framework:
 3. Strengthening ASEM:
  • Policy Ideas: Foster exchange of ideas and best practices.
  • Smart Security Enabler: Use advanced member state capabilities to build partners’ capacities.
  • Economic Cooperation: Collaborate on sustainable raw material extraction and digital technologies.

Relevance of Other Multilateral Frameworks:

 • ASEAN: EU’s strategic partnership with ASEAN enhances security cooperation and economic ties.
 • SAARC: Cooperation with South Asian countries on regional stability and development.
 • Other Bilateral and Regional Agreements: EU’s engagement with China, Russia, and other Asian partners.

In summary, the EU’s strategic partnerships with Japan, India, and South Korea are vital for stability, economic growth, and addressing global challenges. Strengthening ASEM and other multilateral frameworks ensures a cooperative and rules-based international system.

https://www.eeas.europa.eu/delegations/china/european-union-and-china_en?s=166

https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/china_en

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/07/24th-eu-china-summit-engaging-to-promote-our-values-and-defend-our-interests/pdf

https://www.realinstitutoelcano.org/en/analyses/the-eu-and-japan-forging-joint-opportunities-for-global-technology-governance-beyond-great-power-rivalry/

https://link.springer.com/article/10.1007/s10308-008-0210-2

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628265/EPRS_BRI%282018%29628265_EN.pdf

https://www.eeas.europa.eu/eeas/asia-europe-meeting-asem_en