Danmark har ikke en specifik industriel strategi for bæredygtig vækst, men har flere strategier og initiativer,der sigter mod at styrke den grønne omstilling og bæredygtigheden af den danske økonomi og industri. Nogle af disse strategier er:

Strategien for cirkulær økonomi: Denne strategi blev lanceret i 2018 med det formål at gøre Danmark til et foregangsland for cirkulær økonomi. Den indeholder 27 initiativer, der skal fremme genanvendelsen og genbrug af materialer, reducere ressourceforbruget og affaldsmængden, skabe nye forretningsmodeller og arbejdspladser samt styrke inter-nationalt samarbejde om cirkulær økonomi. Omstillingen til cirkulær økonomi er basret på tre strategier: (1) Skabe cirkulære ressourcestrømme gennem genanvendelse (2) Forlænge materialernes brugs-og genbrugsfaser gennem renovering og genfremstilling (3) reducere brugen af naturlige ressourcer og maksimere effektiviteten i produktionsprocesser[1]

Klimaplanen for grøn industri Denne plan blev lanceret i 2020 med det formål at reducere drivhusgasudledningerne fra industrien med 70 procent i 2020 i forhold til 1990. Den indeholder 38 initiativer, der skal fremme energieffektivitet, vedvarende energi, biogas, CO2-fangst og læring, grøn brint og elektrificering i industrien[2]. Planen omfatter øget brug af grøn strøm og øge energi-effektiviteten i industrien, udbud af støtte til biogas og andre grønne gasser, styrkelse af forskning og udvikling af nye klimateknologi, etable-ring af klimapartnerskab mellem regeringen og industrien. Der er vedtaget sektor-handlingsplaner indenfor forskellige områder for eksempel en strategi for udvikling af grønne brændstoffer[3] og en national strategi for bæredygtigt byggeri[4]

Strategien for bæredygtig udvikling  denne strategi blev lanceret i 2021 med det formål at bidrage til at opfylde FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling siden 2030. den indeholder 70 initiativer, der skal fremme social, økonomisk og  miljømæssig bære-dygtighed i Danmark og globalt. Den dækker blandt andet områder såsom klima- og naturbeskyttelse, ligestilling og inklusion, sundhed og uddannelse, demokrati og menneskerettigheder, fred og sikkerhed, handel og udviklingssamarbejde[5].

En Industriel strategi for bæredygtig vækst en industriel strategi bæredygtig vækst er en plan eller et sæt af politikker der sigter på at fremme udviklingen og konkurrence-dygtigheden af en specifik sektor i et land eller en region, mens den bidrager til miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. En industriel strategi for bæredygtig vækst kan omfatte forskellige elementer, såsom

  • Investering i forskning og innovation, navnligt i grønne og digitale teknologier, at fostre produktivitet, konkurrencedygtighed og modstandskraft i industrien
  • Støtte uddannelse i udviklingen af færdigheder, navnlig i videnskab, teknologi, ingeniør og matematik for at matche de nuværende og fremtidige behov i industrien og skabe kvalitetsjobs
  • Forbedre infrastrukturen og digitaliseringen såsom transport, energi og vand, affald og bredbåndsnetværk, effeciens og bæredygtighed i industrien
  • Reformere reguleringen og standarder, såsom miljømæssig, sundhed og sikkerhed, forbrugerbeskyttelse og konkurrenceregler, at skabe et level  playing field for industrien og stimulere innovation og kvalitet
  • Give skatte og finansielle incitamenter såsom subsidier, bevillinger, lån, garantier og skattelettelser, at støtte industriens transition til en lav-karbon og cirkulær økonomi.
  • Øget handels og markedsadgang såsom gennem handels aftaler, markedsovervågning og eksportfremme, at åbne op for nye muligheder for industrien i globale markeder
  • Engagere interesenter og civilsamfundet, for eksempel gennem social dialog, konsultation og deltagelsesmekanisme for at sikre industriens legitimitet, holdes til ansvar og stimulere social ansvarlighed.

Det skal sammenholdes med, at Eu netop har vedtaget en industriplan for den grønne pagt med henblik på at styrke den europæiske nulemission-industris konkurrenceevne og for at understøtte en hurtig omstilling til klimaneutralitet. Det skal ske ved at skabe et mere gunstigt miljø for at øge produktionskapaciteten for de nulemissionsteknologier- og produkter, der er nødvendige for at nå Europas ambitiøse klimamål. Der er over 4,5 millioner arbejdspladser indenfor sektoren i EU og værdien af Eu’s økosystem af nystartede nulemsissionsvirksomheder i 2021 var 100 milliarder i 2021. Industriplanens fire indsatsområder: Forudsigelighed og forenklet lovgivning, hurtigere adgang til finansiering, udvikling af færdigheder samt åben handel, der giver stærkere forsyningskæder.

Så siger det sig selv, at Danmark er nødt til at strikke en industriplan sammen, så koordineret handling og partnerskab opstår. Et sted for Kolding at bidrage kunne være ved at indtænke øko-forretningspark-tænkning ind i erhvervsområdet ved Tankedalsvej.

Christian ILCUS


[1] https://www.bing.com7search?q-strategien+for+cirkulær+økonomi&toWww=1&redig=73A6F77A760E40879EDB2B01F1CA57F99

[2] https://kefm.dk/MEDIA/8/8/aftaletekst-klimaaftale-energi-og-industri&20(1).pdf

[3] https://kefm.dk7aktuelt/nykeder/2021/sep/regeringen-fermskynder-klimaindsatsen-med-koereplan-til-ny-2025-deadline?ssp=1&darkschemeovr=06setlang0da-DK6safesearch=moederate

[4] National strategi for bæredygtig byggeri https://bpst.dk/da/Byggeri/Baredygtigt-byggeri/NY-National-strategi-for-bæredygtigt-byggeri?ssp=1&darkschemeovr=06setlang=da-DK&safesearch=moderate#

[5] Udvikling med omtanke – fælles ansvar [online] https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2001/87-7944-604-3/pdf/87-7944-604-3/pdf/87-7944-572-1.pdf/87-7944-572-1.pdf?ssp=1&darkschemeovr=0&setlang=da-DK&safeseearch=moderate