Frankrig og Tyskland har i en fælles erklæring af 22.januar 2023 tiltrådt sig ønsket om traktatændringer om muligt basret på en konsensus blandt de europæiske institutioner og medlemsstaterne. De foreslår bla. een europæisk valgkreds og transnationale lister til EP2024. Tag ikke fejl. Der er bred opbakning til at EU får en regering der repræsenterer alle europæere, og som har en uafhængig vilje. Men hvilken mekanisme skal det ske igennem ? Hvordan bevæger vi bedst EU fremad ? Og hvilke interesser har Europæerne ?

En fælles dagsorden kunne omfatte følgende punkter:

  • Enhedstruktur, dvs fusion af TEU og TFEU.
  • Udvidelse af anvendelsesområdet for flertalsafgørelser og medbestemmelsesproceduren mellem rådet og parlamentet, herunder på skatteomådet.
  • Integration af Charteret i traktaten med gyldighed både indenfor EU-retten og i national ret
  • Overførsel af FUSP’en til en eksklusiv kompetence for Europa-Kommissionen
  • Styrkelse af EU præsidentens beføjelser under TFEU222, så at EU COM Præsidenten kan deployere EU-soldater hver gang EU rammes af terror eller naturkatastofer
  • Bestemmelser vedrørende en fælles våbeneksport politik
  • Styrkelse af de europæiske partiers rolle og medlemstaternes parlamentariske administrationer
  • Kodificering af spidskandidaters status ved EP-valg
  • Styrkelse af unionsborgerskabet  ( http://www.yorku.ca/maas/Maas2014a.pdf  —
  • Traktatfæstelse af harmoniseringen af gældsudstedelseskalendrene i €urozonen omkring italienske, franske og tyske benchmarks, administreret af et gældsforvaltningskontor i ECB.

Jeg ligger vægt på, at harmoniseringen af gældskalendrene finder sted parrallelt med indkaldesen af et konvent, så at fundamentet for det udvidende EU bliver så solidt som muligt.

Heraf kan man samtidigt opfange kimen til en arbejdsdeling mellem medlemsstaterne og de supranationale organisationer.

Med hensyn til resultaterne af Konferencen om Europas fremtid skal disse følges op af EU-Kommissionen og ministerrådet, som forslagene er rettet imod. Det er vigtigt, at borgerne inddrages i den demokratiske proces. For løsningerne findes ofte hos folket.

ilce dixit 25.1.2023