Som ætling af en dansk familie fra Egernfjord ligger det dansk-tyske samarbejde mig på sinde. Erindringen om den multinationale danske stat lever videre i min slægt, der har udviklet sig til en multikulturel patchwork familie. Jeg føler mig tilknyttet til regionen, til landet, dets mennesker.

Region Syddanmark har et aktivt og bredt dansk-tysk samarbejde i grænseregionen, som omfatter mange forskellige områder som klima, uddannelse, kultur, mobilitet og sundhed. Regionen er medlem af flere politiske netværk og organisationer, som fremmer det grænseoverskridende samarbejde, såsom Region Sønderjylland-Schleswig, String og Nordsøkommissionen. Regionen har også en samarbejdsaftale med delstaten Slesvig-Holsten, som blev fornyet i 2023 med en handlingsplan for 2023-24.

Region Syddanmarks analysearbejde om det dansk-tyske samarbejde i grænseregionen er et vigtigt redskab til at identificere de potentialer og udfordringer, som regionen har i forhold til grænseoverskridende arbejde, samt til at evaluere de resultater og effekter, som samarbejdet skaber. Analysen er baseret på et solidt vidensgrundlag, som inddrager forskellige kilder og metoder, såsom statistikker, rapporter, evalueringer, spørgeskemaer og interviews.

For at styrke analysearbejdet og det dansk-tyske samarbejde i grænseregionen foreslår jeg følgende elementer til en handlingsplan:

 • Udvikle en fælles vision og strategi for det dansk-tyske samarbejde i grænseregionen i dialog med de relevante aktører fra begge sider af grænsen, såsom kommuner, erhvervsliv, udannelsesinstitutioner, civilsamfund og mindretal.
 • Identificere de fælles temaer og prioriteter for det dansk-tyske samarbejde i grænseregionen, som afspejler regionens styrker, svagheder, muligheder og trusler, samt de fælles udfodringer og mål for bæredygtig udvikling.
 • Etablere et fælles monitorerings- og evlueringsramme for det dansk-tyske samarbejde i grænseregionen, som kan måle de input, output, resultater og effekter af samarbejdet på forskellige niveauer og områder.
 • Styrke kommunikationen og formidlingen af det dansk-tyske samarbejde i grænseregionen til de relevante målgrupper og interesenter, såsom borgere, medier, politikere og beslutningstagere.
 • Øge kapaciteten og kompetencerne for det dansk-tyske samarbejde i grænseregionen gennem uddannelse, netværk, videndeling og erfaringsudveksling mellem de forskellige aktører fra begge sider af grænsen.

Der findes forskellige projekter, der kunne udmønte handlingsplanen:

 • Et projekt om at udvikle og implementere en fælles grøn mobilitetsstrategi for den dansk-tyske region, som fremmer bæredygtige trnsportformer såsom cykling, elbiler og kollektiv trafik , Hydrogen-valley i Trekantsområdet, og en brint-dreven færge mellem Rømø-Sylt, som alle kan bidrage til at reducere Co2-udledningen og trængselen i grænseområdet.
 • Et projekt om at etablere et dansk-tysk sundhedsnetværk, som styrker samarbejdet og videndelingen mellem sundhedsaktører fra begge sider af grænsen, såsom hospitaler, læger, sygeplejersker og patientforeninger, som forbedrer kvaliteten og tilgængeligheden af sundhedstilbud i grænseregionen.
 • Et projekt om at skabe et dansk-tysk kulturhus i Flensborg, somm fungerer som et mødested og en platform for kulturel udveksling og dialog mellem borgere, kunstnere, foreninger og institutioner fra begge sider af grænsen,samt fremmer den kulturelle mangfoldighed og forståelse i grænselandet.
 • Et projekt om at oprette et dansk-tysk udannelsescenter, som tilbyder udannnelses- og efteruddnnelsesmuligheder for unge og voksne fra begge sider af grænsen, såsom sprogkurser, erhvervsuddannelser, faglige kurser og studieophold, sam styrke de faglige og personlige kompetencer for det grænseoverskridende arbejdsmarked.

Af cigarkasser kan i flæng nævnes:

Interreg Deutschland-Danmark er et støtteprogram, som fremmer den videre udvikling af den dansk-tyske region. SARA er et dansk-tysk samarbejdsprojekt, som, som har til formål at styrke det grænseoverskridende samarbejde om FN’s verdensmål. Horizon Europa er EU’s nye forsknings- og innovationsprogram fra perioden 2021-2027. Programmet har et budget på ca. 900 milliarder kr. Og støtter forskellige typer af projekter indenfor tre søjler: fremragende videnskab, globale udfordringer, europæisk industriel konkurrencedygtighed og innovativ Europa.

Det skal sammenholdes med samarbejdet omkring Vadehavet, der strækker sig langs kysten af Danmark, Tyskland og Holland. Det er et hjemsted for mange forskellige arter af planter og dyr, og det er et vigtig raste-og yngeleområde for millioner af trækfugle. Vadehavet blev optaget på UNESCO’s verdensarvsliste i 2009. Vadehavet huser mange øer, der er et yndet turist- og sommerhusområde for beboerne i Region Syddanmark og fra Tyskland. I Fanøs folkemusik lever erindringen videre om hollandsk folkemusik, et levn fra tiden hvor udadvendte sømænd bragte verden hjem til Danmark og et vidnesbyrd på udvekslingen og samhørigheden langs Vesterhavet. Eller hvormed de lokale udtrykker sig som i Per Uhrbrand’s neo-traditionelle sønderhonninger Niels Præsts’ stykke.

De tre lande langs Vadehavet har siden 1978 arbejdet sammen om at beskytte Vadehavet i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde. Landene samarbejder bla. om naturovervågning- og beskyttelse. Derudover er der også lokale initiativer, der fremmer fødevareproduktion, madkultur og turisme i området. Et eksempel er Vores Marsk, som er et fødevarehus med fokus på lokale producenter og råvarer, der reklamerer med ”at smage den særlige DNA, som findes ved Vadehavet – en kombina-tion af landet, vandet,luften, de levende væsener, historien og horisonten”.

Nogle af de huller og muligheder, der kan identificeres for at styrke denne forsømte dimension af Danmarks udenrigspolitik, er:

 • At øge bevidstheden om Vadehavets værdi og betydning for både natur og menensker
 • At styrke dialogen og samarbejdet mellem de forskellige aktører, der er involveret i Vadehavets forvaltning og udvikling
 • At fremme bæredygtig udnyttelse af Vadehavets ressourcer og potentiale
 • At bidrage til forksning og innovation indenfor Vadehavsrelaterede emner.
 • At understøtte lokale initiativer, der skaber vækst og beskæftigelse i Vadehavsområdet.

Bevidstheden herom er den nødvendige indre betingelse, mens sindets evne til at påvirke omgivel-serne er den indre kraft der skal få os til at bryde fri fra inerti gennem handling. Begge dele er essentielle til at drive os frem mod vore mål og ønskelige resultater.