Sorø Akademi: Genoplivet ved nyt LysSorø er en lille by med et uddannelsesmæssig og rituelt center, Sorø Akademi. Da jeg gik på Sorø i 1980’erne var kostinspektionen galt afmarcheret og optaget af ”reformbuketter”, mens alumnerne var overladt til sig selv. Vi klagede derfor til undervisningsminister Bertel Haarder i 1987-88 over forholdene på kostskolen, men klagerne blev ikke modtaget i samme ånd, som de var afsendt. Resultatet af vore henvendelser syntes at være, at der kom en skolebestyrelse og vist nok også, at Stiftelsen blev flyttet fra København til Sorø.
I dag kan Sorø Akademi påny blive en af landets bedste skoler med en klar profil. Men der skal knofedt, omtanke og midler til. Der er grund til at overveje, hvordan investringerne i de senere år i fx Science-centeret kan følges op i fællesskab af aktørerne i og omkring bestyrelsen. Sprøgsmålet er, hvordan skolen med sine aktiver bedste fornyer sig selv for at forblive relevant i en europæisk kontekst. Derfor dette oplæg til en fælles plan for fornyelse i pagt med skolens historie, traditioner, værdier. Lad os sammen give tilbage til skolen, som har givet os så meget.
Udgangspunktet herfor er, at det kræver styrke at forny og at dette ikke altid er nogen nem opgave ved jo enhver soraner. Reglen synes vel i øvrigt at være, at skolen stedse har været tyve år bagud i forhold til det omgivende samfund, uanset om der er tale om en strammer eller en slapper i rektorgården. Da skolens omgivelser ændrer sig hurtigere end nogensinde er det væsentligt , at den rette balance mellem tradition og fornyelse, lukkethed og åbenhed identificeres i samspil med skolens omgivelser. Soransk Samfund er ikke blot en kilde til legitimitet for skolens ansatte, men skal tage initiativ til at der formuleres et fælles arbejdsprogram. Formålet hermed er at effektivisere organisationen ved at samarbejde med dens ledelse, tiltrække elever til skolen og konkurrere med andre kostskoler ( 3C-model). Sorø skal ikke være som Herlufsholm, men den skal kunne konkur-rere med den, så at skolen kan fortsætte med at udvikle sig i pagt med sine værdier: Oplysning, Videnskab, Nåde og Kærlighed til Kunsten.
Så ,søstre og brødre af gode familier, lad os diskutere alle emner, der vedrører Sorø Akademis fremtid. Heraf følger en overvejelse af spørgsmålene om antallet og naturen af årsagerne som foranlediger en skole til at blive en ledende kultur- og uddannelsesinstitution i Vestsjælland. Vi må antage, at udgangspunktet herfor er hvad alle er enige om hvad er retfærdigt. Det er nu, hvor en krise er opstået i samfundet, at det gælder om at handle. Vi skal lægge på, være aktive og vise taknemmelighed over Mærsks investering i Sorø i stedet for at ruminere over egen status, som rektor lader til at gøre det. Og dog så er jeg såmænd , som enhver alumne med respekt for sig selv, blot kreativ med traditionen. Jeg kan ikke bebrejdes nogens slaphed.
Tiden er den rette til at bevæge sig fra plan til strategi, fra strategi til fælles handlingsplan. Og hanen gol, så at mennesket kunne skelne lyset fra mørket, og blive til den, han er.


Arbejdsprogram:

Bestyrelsen

Rektor præsenterer sine visioner for Bestyrelsen.
Rektor afleverer en rapport om udviklingen i alumnernes standpunkt overfor bestyrelsen.
Stillingsopslag på præceptorerne gennemgås i bestyrelsen af rektor og Kostinspektor.
Undersøgelse af besøgsfrekvensen i Stiftelsens gamle kirker forelægges bestyrelsen til orientering

Bestyrelsen gør status over brugen af femårsplaner.

Samfundet

Indstiftelse af ny Sorø-pris: Landets 3.g’ere stemmer fremover om bedste ekstraskolære værk.
Arbejder for at Parnas-grunden udstikkes til skovpavillion
Er der ikke fundet brug for UK-fondsmidler investeres midlerne i et britisk lærer-bogsforlag mhp at opnå bestyrelpost
Ny Soransk Sangbog, som lægges ud på alumnaterne, hytten, kollegiet. Sælges til foreningslivet.

Stiftelsen-Skolen

Forestår moderniseringen af Sø- og Badeanstantelsen i samarbejde med roklubben og kommunen fx i form af pavillion.

Røde Hegnspæle og mærkning af Stiftelsens skove og parker.

Valdemars Sarkofag gendannes enten virtuelt elller i kirkerummet.

Der afsættes midler, så at lærerkræfter kan få fri til at udarbejde lærebøger.

Modernisering og integration af Stiftelsen, Kirken og Skolens web-sider.

Afholdelse af design-konkurrence Ny Leisure Wear-linje: Hvillken have søger du ?Staten

Etablerer OPP med Stiftelsen for at modernisere og udvide BAS iht. Standarden indeholdt på www.librarybuildings.info
Digtitalt læringslab og læsesal i BAS. Teatersal , Scanning og digitialisering af bog-samlinger. Sab egen underside på skolens hjemmeside.
E-læringsmodul – Exam.art

DSB undersøger, om den vil fremme stations-byggeriet herhjemme, ved at bygge en grøn station i Sorø – Shigeberu Ban – Ny Bauhaus ?

Fagkonsulenterne kommer på besøg på skolen.

Andet

Sorø byråd bevilliger penge til modernisering af Sorø bibliotek under bib-strategi.

Årligt terrænløb i Stiftelsens skove

Sorø Byråd ved-tager ny lokalplan om brugen af Parnas-grunden
GL afholder kursusvirksomhed på skolens faciliteter.
Flora Danica-stel indkøbes til rektorboligen til brug ved afskeds-middage for lærerne o.a.
Donation til SIM. Synergi med en DR Klassisk musikfestival?